ЕЦБ ще упражнява пряк надзор над пет банки в България

Това се случва, след като тя установи тясно сътрудничество с БНБ

20:48 | 11 септември 2020
Обновен: 21:11 | 11 септември 2020
Автор: Хюлия Айваз
Снимка: Martin Leissl/Bloomberg
Снимка: Martin Leissl/Bloomberg

Европейската централна банка (ЕЦБ) ще започне да упражнява пряк надзор над пет банки в България от 1 октомври. Това са Уникредит Булбанк, Банка ДСК, ОББ, Юробанк България и Райфайзенбанк, съобщава Българската народна банка (БНБ).

Това се случва, след като ЕЦБ установи тясно сътрудничество с БНБ.  От 1 октомври с решение на УС на БНБ Радослав Миленков – подуправител, ръководещ „Банков надзор“, ще бъде представителят на Българската народна банка в Надзорния съвет на ЕЦБ, със същите права и задължения като всички останали членове, включително право на глас. 

За целите на директния надзор върху системните банки БНБ определя подкоординатори, както и свои представители в съвместните надзорни екипи за значимите институции. По отношение на въпросите на политиката, свързани с пруденциалния надзор, представители на БНБ участват в други комитети и подструктури, които подпомагат работата на ЕЦБ.

Европейската централна банка също така ще отговаря за наблюдението над по-малко значимите институции, които остават обект на директен надзор от БНБ, и за общите процедури за всички поднадзорни лица. Наблюдението над по-малко значимите банки от страна на ЕЦБ ще включва контрол по прилагането на общите надзорни стандарти на Единния надзорен механизъм. ЕЦБ ще разполага с определени директни правомощия по отношение на по-малко значими институции, свързани с процеса на издаване на лицензии и одобрения, издаването на общи препоръки, указания и инструкции, планиране и осъществяване на инспекции, включително и поемане на директен надзор над по-малко значими институции.

За целите на надзора над по-малко значимите банки към Единния надзорен механизъм на ЕЦБ е създадена структура, в която Българската народна банка ще участва. В рамките на структурата се обсъждат въпросите на надзора над по-малко значимите институции на страните от Единния надзорен механизъм.