Контакти

"Инвестор  ТВ" ЕООД

Няма физическо лице - краен собственик с над 25% участие в капитала на „Инвестор ТВ“ ЕООД. Юридическо лице, осъществяващо пряк контрол е „Инвестор.БГ“ АД - публично дружество, акциите му се търгуват на регулиран пазар, поради което е налице изключението на § 2, ал. 1, т. 1 от ЗМИП.

1. Седалище и адрес на управление:

"Инвестор ТВ" ЕООД
бул. "Брюксел" 1
1540 София
Тел: +359 2 812 9 813. Факс: +359 2 812 9 853 
bloombergtv.bg

адреси на електронната поща: office@bloombergtv.bg; news@bloombergtv.bg

2. Kонтакти на Съвета за електронни медии:

Съвет за електронни медии
бул."Шипченски проход" 69
1574 София
Тел: +359 2 9708810
Факс: +359 2 9733769
office@cem.bg
Работно време: 8:30 ч. - 17:00 ч 
www.cem.bg
_________________________________________________________________________________________________________

чл. 7 от ЗРТ (1) Доставчиците на аудио-визуални медийни услуги осигуряват лесен, директен и постоянен достъп на потребителите на услугата най-малко до следните актуални данни:

1. името на доставчика на медийната услуга, седалище и адрес на управление, адрес на електронната му поща и страницата му в интернет, телефон за контакти;

2. данни за Съвета за електронни медии, седалище и адрес на управление, адрес на електронната му поща и страницата му в интернет, телефон за контакти.

(2) Доставчиците на аудио-визуални и радиоуслуги осигуряват данните по ал. 1 на страницата си в интернет.