България да спре освобождаването от данъци на дъщерните дружества, поиска ЕК

Комисията откри в сряда общо пет наказателни процедури срещу България

19:03 | 9 юни 2021
Обновен: 19:08 | 9 юни 2021
Автор: Даниел Николов
България да спре освобождаването от данъци на дъщерните дружества, поиска ЕК

Европейската комисията изпрати официално уведомително писмо до България, в което обръща внимание на факта, че дъщерните дружества се облагат с по-ниски данъци. 

Облагането на такива дружества се изисква съгласно директива от 2016 г. В действащото законодателство, с което тя се транспонира в България, е включено неправомерно освобождаване от данъчно облагане на дъщерни дружества, съобщиха от пресцентъра на комисията.

Според европейският стандарт печалбите се облагат, както на дружествата майка, така и на дъщерните дружества, които изцяло или частично са освободени от корпоративен данък. Проверката на Брюксел показва, че в България, е включено неправомерно освобождаване от данъчно облагане на дъщерни дружества (известни също като контролирани чуждестранни дружества), които подлежат на "алтернативни форми на данъчно облагане".

Комисията откри в сряда общо пет наказателни процедури срещу България заради неспазване и неприлагане на европейското законодателство в областта на екологията, борбата с тероризма и неплащането на данъци.

Европейската комисия поиска България да добави към наказателния си кодекс разпоредби за даване на дефиниция на терористични престъпления, както и за правата на жертвите на тероризъм. Това е трябвало да стане до септември 2018 г. по силата европейска директива за борбата с тероризма.


В нея е предвидено в националното законодателство на страните членки да бъдат добавени разпоредби, които криминализират и санкционират престъпления, свързани с тероризма, като пътувания в чужбина с цел извършване на терористично престъпление, връщане в ЕС или пътуване на неговата територия с цел извършване на такива дейности, обучение за терористични цели и финансиране на тероризма. Освен това в правилата на ЕС се предвиждат специални разпоредби за жертвите на тероризма, за да се гарантира, че те имат достъп до надеждна информация, както и до професионални и специализирани служби за подкрепа, непосредствено след атентат и докато това е необходимо.

България не е предприела стъпки да адаптира националното си законодателство към европейските стандарти за замърсяването от промишлени дейности и за оценките на въздействието върху околната среда при изграждането на частни и публични проекти.


Става дума за транспониране на Директивата относно емисиите от промишлеността, в която определят правила за дейностите, които включват предотвратяването или намаляването на емисиите във въздуха, водите и земята и предотвратяването на генерирането на отпадъци. България не е включила в националното си законодателство изискването да се прави повторна оценка на изключенията, когато са определени по-малко строги ограничения на емисиите, всеки път, когато се преразглежда разрешително. Не са предвидени и инспекции за разследване на сериозни екологични жалби, аварии и инциденти.


Другата неправилно "преведена" в българското законодателство е Директивата относно оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) на някои публични и частни проекти върху околната среда. По нея комисията изпраща последно предупреждение преди сезиране на Съда на Европейския съюз.


От 2019 г., когато за първи път ѝ е обърнато внимание, че се отклонява от европейските правила, България все още отказва да публикува някои елементи от направените ОВОС, което е изискване на директивата. Не се гарантира и изискването инвеститорите да включват резултатите от други съществуващи оценки в своя доклад за ОВОС.


Третата наказателна процедура е нова и се отнася до прилагането на европейския регламент за предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове. Тук България е в компанията на още 17 държави, които не изпълняват в пълнота европейските разпоредби. Специално за България не е създадена система за наблюдение на чужди видове, които са привнесени в местните еко системи и няма планове, как ще се справи с проблема.