АББ: Очаква се ръст на депозитите у нас и забавяне на кредитната активност

В края на юни 2020 г. общата сума на депозитите в банковата система достига 86,32 млрд. лева, като отбелязват годишен ръст от 8,3%

21:35 | 6 август 2020
Обновен: 21:39 | 6 август 2020
Автор: Николета Рилска
Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News
Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News

Депозитите в банките ще се увеличават през следващите месеци заради несигурността в макроикономическата среда, причинена от коронавируса, а кредитната активност ще се забавя. Това е един от изводите в бюлетина на Асоциацията на банките в България за второто тримесечие на годината, съобщава Investor.bg.

В края на юни 2020 г. общата сума на кредитите за неправителствения сектор (нефинансови предприятия и домакинства), отчитани като салда според паричната статистика на БНБ, забавя своя ръст до 4,9% и възлиза на 59,02 млрд. лева спрямо прираст от 7,1% до 58,72 млрд. лева в края на март на 2020 г.

Към края на второто тримесечие на 2020 г. обемът на необслужваните кредити (с просрочие над 90 дни; без централни банки и кредитни институции) спада дo 3,825 млрд. лева от 3,969 млрд. лева тримесечие по-рано. Делът на необслужваните кредити средно за банковата система спада до 5,71% от 5,92%, колкото бе в края на март 2020 г., показват данни на БНБ.

Депозитите, привлечени от банките, продължават да нарастват. В края на юни 2020 г. общата сума на депозитите в банковата система достига 86,32 млрд. лева, като отбелязват годишен ръст от 8,3% на фона на ниските лихвени проценти. Прирастът на спестяванията е по-бърз в сравнение с отчетените 7,8% на годишна база към края на март 2020 г.

През второто и третото тримесечие на 2020 г. БНБ очаква лихвените проценти по депозитите да останат на достигнатите ниски нива, като основни фактори за това ще бъдат високата ликвидност в банковата система и предвижданото по-нататъшно 23 увеличаване на депозитите на резидентите в среда на повишена несигурност. Същевременно БНБ допуска, че лихвените проценти по новоотпуснатите кредити на домакинства и нефинансови предприятия могат да се повишат.

Банките отчитат спад на нетната печалба за периода април-юни 2020 г. от 64% на годишна база и 26% спрямо предходното тримесечие до 219,1 млн. лева, посочва се в анализа. Основният натиск върху резултата идва от забавянето на кредитната активност, по-ниските приходи от такси и комисиони, по-ниските лихви, разходите за обезценки, както и управлението на разходите за дейността и качеството на кредитния портфейл, посочва се в документа.

За първата половина на годината банките в България отчитат 515,2 млн. лева печалба, което е 43,9% спад на годишна база. От Асоциацията коментират, че спадът би бил по-голям, ако не са някои еднократни ефекти при отделни банки, сред които получени дивиденти, валутни  разлики, положителен резултат от отписване на финансови активи и пасиви.

Към края на юни нетният доход от такси и комисиони на банките намалява с 11,1% на годишна база, или 60,7 млн. лева, до 484,2 млн. лева. Спрямо предходното тримесечие спадът достига 15%.

Продължението на материала четете на Investor.bg.