Министерството на финансите очаква бюджетен излишък от 1,7 млрд. лв. в края на юли

Размерът на фискалния резерв към края на юни е 9,89 млрд. лв.

21:10 | 31 юли 2020
Обновен: 23:21 | 31 юли 2020
Автор: Стефимир Гроздев
Министерството на финансите очаква бюджетен излишък от 1,7 млрд. лв. в края на юли

Очаква се към края на юли превишение на приходите над разходите по консолидираната фискална програма (КФП) в размер на 1,7 млрд. лв. (1,5 % от прогнозния БВП), сочат предварителните данни и оценки на Министерството на финансите.

Приходите, помощите и даренията по КФП към юли 2020 г. се очаква да бъдат в размер на 25,2  млрд. лв. (56,8 % от актуализирания годишен разчет). Съпоставени със същия период на 2019 г., данъчните и неданъчните приходи по консолидираната фискална програма към юли 2020 г. се свиват с 1, 1 млрд. лв., докато постъпленията от помощи нарастват с 375,2 млн. лева. Забавянето в приходите е следствие от негативните ефекти върху постъпленията при всички основни видове данъци от въведените ограничения в България и света във връзка с борбата с разпространението на COVID-19.

Разходите по консолидираната фискална програма към юли 2020 г. са в размер на 23, 5 млрд. лв., което е 49,1 % от актуализирания годишен разчет. За сравнение разходите по КФП към юли 2019 г. бяха в размер на 22,7. млрд. лв. Номинално нарастване спрямо същия период на предходната година се отчита основно при социалните и здравноосигурителните плащания, разходите за персонал и други.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към 31.07.2020 г. от централния бюджет, възлиза на 755,3 млн. лв.

Приходите, помощите и даренията по КФП към юни 2020 г. са в размер на 21,4 млрд. лв. или 48,3 % от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година, те намаляват номинално с 855,1 млн. лв. При данъчните и неданъчните приходи се наблюдава спад с 1, 2 млрд. лв. (6,0 %), а постъпленията от помощи и дарения (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са повече с 419,1 млн. лв. (36,4 %), сравнени с края на юни 2019 година. Приходите се забавят вследствие на негативните ефекти върху постъпленията при всички основни данъци от кризата, породена от разрастването на пандемията с  COVID-19.

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 17 млрд. лв., което представлява 48,9 % от планираните за годината данъчни приходи.

Приходите от преки данъци са в размер на 3,1 млрд. лв. или 48,2 % от предвидените в разчетите за годината.

Приходите от косвени данъци са в размер на 7,8 млрд. лв., което е 48,3 % от разчетите за годината. Постъпленията от ДДС са в размер на 5,2 млрд. лв. или 48,9 % от планираните. Намалената стопанска активност и влошените макроикономически показатели за потребление, внос, износ, вследствие разпространението на COVID-19, както и спадът на цената на суровия петрол продължават да влияят негативно върху приходите от данъка. Приходите от акцизи възлизат на 2,5 млрд. лв. (46,7 % от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 104,2 млн. лв. или 55,6 % от годишните разчети.

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 694,1 млн. лв. или 57,4 % изпълнение на годишните разчети.

Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 5,3 млрд. лв., което представлява 49,2 % от разчетените за годината.

Неданъчните приходи са в размер на 2,8 млрд. лв., което представлява 41,3 % от годишните разчети.

Приходите от помощи и дарения са в размер на 1,5 млрд. лв.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юни 2020 г. възлизат на 19,8 млрд. лв., което е 41,4 % от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП към юни 2019 г. бяха в размер на 19 млрд. лв. Номиналното нарастване, съпоставено със същия период на предходната година, се дължи основно на по-високия размер на социалните плащания (базов ефект от увеличението на пенсиите от юли 2019 г.), на разходите за персонал и други.

Бюджетното салдо по КФП на касова основа към 30 юни 2020 г. е положително в размер на 1,6 млрд. лв.

Размерът на фискалния резерв към 30.06.2020 г. е 9,89 млрд. лв., което представлява частичен спад спрямо 10,2 млрд. лв. в края на май.