Европейската комисия предлага намаляване на емисиите на парникови газове с 55% до 2030 г.

Това е стъпка към целта за неутралност по отношение на климата до 2050  г.

15:15 | 17 септември 2020
Обновен: 15:27 | 17 септември 2020
Автор: Димитър Баларев
Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

Европейската комисия представи своя план за намаляване на емисиите на парникови газове в ЕС с поне 55 % до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г., съобщават от Европейската комисия. Новата цел се основава на цялостна оценка на въздействието на социалните, икономическите и екологичните последици. Оценката показва, че този курс на действие е реалистичен и осъществим. Повишената амбиция също така подчертава трайната водеща роля на ЕС в световен мащаб преди следващата конференция на ООН по въпросите на климата (COP26).

От Европейската комисия внесоха изменение в предложения Европейски законодателен акт за климата, което включва целта за намаляване с поне 55 % на емисиите до 2030 г. като стъпка към целта за неутралност по отношение на климата до 2050 г. В същото време от Комисията приканиха Парламента и Съвета да потвърдят тази цел от 55 % като новия национално определен принос на ЕС по Парижкото споразумение, както и да посочат законодателните предложения, които трябва да бъдат представени до юни 2021 г. за изпълнение на новата цел.

Наред с Плана за постигане на целта за климата до 2030 г. и неговата оценка на въздействието днес Комисията прие също оценка на националните планове на държавите членки в областта на енергетиката и климата за периода 2021—2030 г. Оценката на Комисията показва, че ЕС е напът да надхвърли сегашната си цел за намаляване на емисиите с най-малко 40% до 2030 г., особено благодарение на текущия напредък в разгръщането на енергията от възобновяеми източници в Европа. За да постигне новата цел от 55%, ЕС ще трябва да увеличи допълнително енергийната ефективност и дела на енергията от възобновяеми източници. Това ще бъде предмет на допълнителни консултации и анализ преди представянето на законодателните предложения от Комисията през юни 2021 г.

Новата цел в областта на климата за 2030 г. ще помогне за съсредоточаване на икономическото възстановяване на Европа от пандемията от коронавирус. Тя ще стимулира инвестициите в икономика с ефективно използване на ресурсите, ще насърчи иновациите в областта на чистите технологии, ще увеличи конкурентоспособността и ще създаде „зелени“ работни места. Държавите членки могат да се възползват от фонда за възстановяване NextGenerationEU в размер на 750 милиарда евро, залегнал в следващия дългосрочен бюджет, за да осъществят тези инвестиции в екологичния преход. В подкрепа на необходимите инвестиции днес Комисията прие и правилата за нов механизъм на ЕС за финансиране на енергията от възобновяеми източници, за да улесни държавите членки да работят съвместно при финансирането и внедряването на проекти за енергия от възобновяеми източници.