Л. Павлова: Градовете в България сериозни трудности при зелената трансформация

Как Европейската инвестиционна банка помага на България да финансира повече устойчиви проекти в градовете?

08:50 | 29 ноември 2021
Автор: Антон Груев
Снимка: European Investment Bank
Снимка: European Investment Bank

Според последното Климатично изследване на ЕИБ, 77% от българите смятат, че изменението на климата е най-голямото предизвикателство за човечеството през този век. Освен това, почти 80% отчитат, че последиците от изменението на климата затрудняват тяхното ежедневие.

В ЕИБ ние работим постоянно за подобряване на живота на хората. Добър пример за нашата подкрепа за зелено развитие на градовете в България е проект на стойност 60 млн. евро, който подписахме тази година, за насърчаване на устойчивата градска мобилност в София. Този проект ще съкрати времето за пътуване на жителите на града, ще намали замърсяването на въздуха и ще подобри пътната безопасност.

С цел да спрем изменението на климата, Европейският Зелен пакт ни даде тласък да превърнем Европейския съюз във въглеродно неутрален до 2050 г. Това изисква огромни инвестиции във всяка област на икономиката, особено в транспорта, енергетиката и промишлеността.

Групата на ЕИБ създаде Пътна карта на климатичната банка с цел да покажем как до 2030 г. ще подкрепяме Зеления пакт и ще привлечем инвестиции в областта на климата и екологичната устойчивост на стойност 1 трлн. евро. Наред с това, до 2025 г. ще увеличим размера на годишните ни инвестиции в мерки за климата и устойчивата околна среда на не по-малко от 50% от нашата дейност. От началото на 2021 г., всички нови операции на Групата на ЕИБ вече са в съответствие с Парижкото споразумение за климата.

Сега работим по предложението за справедлив преход, което ще покаже нагледно как нашето кредитиране и консултантски услуги могат да изградят зеленото бъдеще за всички нас, и по-конкретно за общностите, които имат най-голяма нужда от помощ.

Моето послание към градовете и фирмите в България е: Ние искаме да работим с вас, да подобрим вашите проекти и да ви помогнем да намерите финансиране. Препоръчвам ви да се свържете с нашия офис в София или с нашата централа в Люксембург. Ще ви помогнем да превърнете вашите идеи в успехи.

ЕИБ има готовност да предостави по-голяма подкрепа и да предложи финансови инструменти за Многогодишната финансова рамка на ЕС. Тези инструменти включват програмата InvestEU и Механизма за справедлив преход на ЕС. Като работим с фирми и администрацията на всички нива на управление, ние ще продължим да намираме начини за увеличаване на инвестициите, за да направим живота на всички по-добър.

Може ли да ни кажете нещо повече за последното Проучване на общините на ЕИБ?

Проучването на общините на ЕИБ от 2020 г. констатира, че компании в части на Европа, които се нуждаят от повече помощ, познати като “региони на сближаване”, изпитват повече затруднения при инвестиране и намиране на финансиране.

Градовете в региони с ниски доходи по-трудно предприемат инвестиции, които им помагат да се адаптират към изменението на климата. Наред с други основни потребности от инвестиции, като социални жилища, здравеопазване или транспорт, около 75 % от общините в по-слабо развитите региони твърдят, че имат проблеми с намирането на финансиране за смекчаване на последиците от изменението на климата или проекти за приспособяване към тях, като например намаляване на вредните емисии чрез енергийна ефективност. Нещо повече - 80% от градовете в регионите на сближаване все още изпитват нужда да повишат своите административни познания и способности, за да работят по проекти за изменение на климата. Погледнато от положителната страна, тези общини демонстрират ясно желание да догонят останалите по отношение на инвестиции и възможности.

В ЕС три четвърти от градовете заявяват, че липсата на средства е една от най-съществените причини, поради която те не инвестират в зелена инфраструктура. И докато финансирането от ЕС ще им помогне да преодолеят този недостиг на средства, общините ще трябва да изпълнят свързаните нормативни и технически изисквания. Проучването посочва тези области като най-големите пречки от нефинансов характер, с които се сблъскват общините.

Как ЕИБ помага за постигане на целите по сближаването и целите за климата в България?

ЕИБ продължава да поддържа целите на сближаването на ЕС, насърчаващи балансирано развитие, при което никой няма да бъде пренебрегнат. ЕИБ подкрепя Иновационния фонд за иновации, Модернизационния фонд и Механизма за справедлив преход, създадени от Европейския съюз, за ​​да помогне на страните да се справят с икономическите и социалните проблеми, свързани с преминаването към зелена енергия. ЕИБ работи и с правителствата, за да им помогне при прилагането на техните планове за зелена енергия и за климата.

Миналия месец нашият Съвет на директорите одобри новия работен документ на ЕИБ за сближаването, т.нар. кохезия, в който се посочва как до 2025 г. ще увеличим финансирането за регионите на сближаване до 45% от нашето годишно кредитиране. Също така, до 2025 г. ЕИБ ще насочи 23% от своето годишно кредитиране в ЕС към по-слабо развити региони (с брутен вътрешен продукт на глава от населението по-малко от 75% от средния за ЕС). Заедно с това ЕИБ ще помогне на повече предприятия със средна капитализация да получат заеми.

Нагледен пример за нашата подкрепа за градско развитие е заем чрез фонд ФЛАГ за подобряване на транспорта, енергийната ефективност, опазването на околната среда, социалните дейности, туризма и водоснабдителните или канализационни системи в градовете в цяла България. Тази операция допълва други проекти, които се финансит по линия на Фонда за градско развитие на ЕС за периода 2014 - 2020 г.

Нашата цел е да увеличим ефективността на финансирането по линия на сближаването за градовете. През 2020 г. ЕИБ работи с ФМФИБ и фонд ФЛАГ по създаването на Българската платформа за консултации и инвестиции в градовете. Този проект, финансиран от Консултантския център на ЕИБ, ще помогне на градовете да намерят финансиране и консултантска помощ както на европейско, така и на местно ниво. Той ще съчетае финансирането от ЕС със заеми и консултации от ЕИБ, като се възползва от специализирани финансови инструменти за градско развитие.

Какви консултантски услуги предлага ЕИБ?

ЕИБ предлага уникална собствена техническа помощ и консултантски услуги, специализирани в подпомагане на градове и предприятия при извършване на зеления преход. България е един от най-големите бенефициенти на консултантски услуги от ЕИБ.

Програмата за съвместна подкрепа на проекти в европейските региони ("ДЖАСПЪРС") е инициатива за техническа помощ, провеждана от ЕИБ и Европейската комисия, която подобрява качеството на проекти чрез предоставяне на консултации и споделяне на знания с  градове и много други клиенти. Тя предлага и независим преглед на качеството на проектите преди тяхното представяне пред Европейския съюз за евентуално финансиране.

От 2006 г. досега, по линия на „ДЖАСПЪРС" са изпълнени 135 консултантски задания в публичния сектор в България, като е оказана подкрепа на 102 проекта с обща инвестиционна стойност над 9 млрд. евро.

Нашето Споразумение за консултантска подкрепа за проекти (PASSA) помага на клиентите да подобрят изпълнението на проекти, финансирани от ЕС. Служителите на ЕИБ работят рамо до рамо с клиенти по сложни проекти, като предоставят специализирани съвети, които не могат да се получат от други източници. ЕИБ оказва помощ на България и за подобряване на водоснабдителната и канализационна мрежа на страната – за  по-добро пречистване на отпадъчни води и  по-качествено водоснабдяване.

Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси, който се управлява от ЕИБ и Европейската комисия, предлага единен пункт за достъп до голямо разнообразие от консултантски услуги и техническа помощ. Консултантският център е особено важен за държавите в процес на сближаване, където има най-голяма необходимост от подкрепа за избор и изпълнение на проекти.

В региона на Варна, където има висок риск от наводнения, земетресения и горски пожари, Консултантският център подпомогна анализа на плановете за реагиране при бедствия и оценката на инфраструктурата за аварийно реагиране на местно, регионално и национално ниво. Подкрепата на Консултантския център помогна на администрацията да разработят пътната карта за риска от бедствия и да осигурят най-оптимално използване на наличните ограничени ресурси. От създаването на Консултантския център са разгледани и оценени общо 120 заявки от България, като 23 от тях са получили по-комплексна консултантска помощ.