Гарантирани инвестиции и качество на достъпна цена
Публично-частното партньорство между Столичната община и “Веолия” носи предимство за жителите на столицата
Guaranteed investments and quality of services at an affordable price
Public-private partnership between Municipality of Sofia and Veolia brings benefit for Sofia residents
A world with temperature: the conflicts of 2023
The world is decomposing, break down into its components, in which various tribalisms are in conflict and fighting.
All for sale
The past year turned out to be one of the worst in terms of stock and bond performance
Шансовете за България
Къде ще се позиционира София след като приключи преходът еднополюсен към двуполюсен свят
Турция пред избор  
Според Ердоган страната трябва да е в центъра на новия световен ред, използвайки всички възможности на променящата се глобална политическа и икономическа архитектура  
Халал инвестициите са сложни, но има приложения
Нови финтех компании и социални медии помагат за връзката на портфейла с вярата
Свят с температура: конфликтите на 2023
Светът се декомпозира, разпада на съставните си части, в които различни трибализми враждуват и се боричкат
Дилемата на затворника
От защита към сдържане: Националната стратегия за отбрана на САЩ в новия „стар“ свят