МФ предлага намаляване на прага за плащания в брой

Предлагат се нови промени в Закона за акцизите

Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News

Министерство на финансите на България публикува за обществено обсъждане промени в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), с които се предлага промяна в съотношението между специфичния и пропорционалния акциз за цигарите. Предложението е качено на Портала за обществени консултации към Министерския съвет, съобщава Investor.bg.

Промяна в чл. 45 д, ал.1 предвижда корекция в реда за възстановяване на сумите по схемата за държавна помощ относно специалния ред за възстановяване на акциз върху газьол, използван в първично селскостопанско производство. Регламентирано е, че "Агенция "Митници" ще възстановява сумите, предназначени за земеделските производители, като ги превежда на Държавен фонд "Земеделие".

Специфичният акциз ще бъде увеличен от 70 лв. на 101 лв. за 1000 къса. Едновременно с това се изменя пропорционалният акциз поетапно за достигане на минималните нива на облагане за ЕС до 1 януари 2018 (27 на сто от продажната цена за 2017 и 28 на сто от продажната цена за 2018.)

Въвежда се нова разпоредба в чл. 90 б, която урежда в случаите на разносна търговия или продажба на тютюневи изделия без предварителна заявка, идентификационните данни на транспортните средства да се вписват в разрешителното за търговия с тютюневи изделия. Промяната е във връзка с наложената вече практика търговците (основно на едро) да дистрибутират тютюневите изделия чрез превозни средства, от които се извършва реална продажба (в същите е въведено в експлоатация фискално устройство).

В глава осма "Ограничения и забрани" е предложено допълнение в чл. 93, което регламентира, че лицата, собственици или ползватели на транспортните средства и съдовете за транспортиране /цистерни/, са длъжни да използват глобалната система за позициониране и средствата за измерване и контрол по предназначение в работния им обхват, като осигуряват и следят за тяхната техническа изправност, правилна употреба и непрекъснато предаване на данни към доставчик на GPS услуги.

При неизпълнение на изискванията сертификатът за одобрен съд за транспортиране се прекратява на датата, на която митническите органи са установили съответните факти и обстоятелства. Целта е да се създаде правна сигурност и превенция по отношение на лицата, превозващи енергийни продукти със съдове за транспортиране, оборудвани задължително с GPS устройство.

На практика контролните органи установяват случаи, при които водачите на транспортните средства умишлено прекъсват захранването на GPS устройството, за да не бъде проследено движението на акцизните стоки до мястото на реалното им потребление, пише в мотивите за промени в закона.

В преходните и заключителни разпоредби на проекта са предложени промени в Закона за данък върху добавената стойност, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси, Закона за счетоводството и в Закона за ограничаване на плащанията в брой.

Предлага се нормативно регламентираният праг за ограничение на плащания в брой в страната да бъде намален от 10 000 лв. на 5 000 лв., като мярка за ограничаване на сивата икономика. Ограничаването на плащанията в брой е в съответствие с наложилата се практика в държавите членки на Европейския съюз, където прагът за ограничаване на плащанията в брой е в диапазон от 2000 до 3000 евро.

С проекта на закон се предлага въвеждане на облекчение за физическите лица, които при извършването на разходите си използват безкасови плащания. С направеното предложение се дава възможност да се ползва данъчно облекчение в размер на 1 на сто от дължимия за годината данък върху общата годишна данъчна основа, но не повече от 500 лв., в случаите, в които 80 или над 80 на сто от доходите, които следва да са получени по банков път, са използвани от лицето за направени през годината разходи, платени по банков път.

С въвеждането на тази мярка физическите лица ще бъдат стимулирани да използват безкасови плащания, което от своя страна ще спомогне за повишаване на отчитането на оборотите на търговците, при които са извършени разходите от физическите лица, пише още в мотивите на вносителите.

Последни новини
Още от Новини