Растежът на БВП се забавя през третото тримесечие

Брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3.3% през третото тримесечие на 2022 г. на годишна база

14:29 | 7 декември 2022
Автор: Даниел Николов
Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

Брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3.3% през третото тримесечие на 2022 г. в сравнение с третото тримесечие на 2021 г. и с 0.6% спрямо второто тримесечие на 2022 г. по сезонно изгладени данни на Националния статистически институт.

През третото тримесечие на 2022 г. произведеният БВП възлиза на 44 959 млн. лв. по текущи цени според предварителните данни, или 6 601 лв. на глава от населението. За крайно потребление се изразходват 76.0% от БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 14.2% от БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

Експресната оценка НСИ, обявена на 15 ноември беше за 3.2% годишен ръст, и 0.6% - тримесечен. Растежът се забавя спрямо първото и второто тримесечие, когато бяха отчетени годишни повишения от по 4%.

Брутната добавена стойност (БДС) се повишава с 3.1% на годишна база и с 0.6% на тримесечна база (данните са предварителни и сезонно изгладени). Най-голямо увеличение има при следните икономически дейности: Промишленост - 17.7%, Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности - 1.4%, Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа - 1.4%.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) през третото тримесечие на 2022 г. възлиза на 39 530 млн. лв. по текущи цени. Относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 9.7%, като се увеличава с 0.7 процентни пункта спрямо третото тримесечие на 2021 година. Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 4.5 процентни пункта до 28%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на услугите, намалява до ниво от 62.3% през третото тримесечие на 2022 г. при 67.5% през третото тримесечие на 2021 година.

Спад на годишна база е регистриран в Строителството с 13.4%, в Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство - с 0.7%, както и в Култура, спорт и други дейности - с 0.1%.

По отношение на компонентите на крайното използване влияние за регистрирания икономически ръст има крайното потребление с увеличение от 4.1%. През третото тримесечие на 2022 г. износът на стоки и услуги се увеличава с 11.1%, а вносът на стоки и услуги - с 9.3% в сравнение с третото тримесечие на 2021 г. по сезонно изгладени данни.