Компаниите без дейност да не подават данъчна декларация, гласи законопроект

Предвидено също така е редица удостоверения и справки, които граждани и фирми подават към администрацията, ще започнат да се събират по служебен път

Централата на НАП в София. Снимка: Wikipedia Централата на НАП в София. Снимка: Wikipedia

Редица удостоверения и справки, които граждани и фирми подават към администрацията, да започнат да се събират по служебен път. Това предвиждат промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), предложени от Министерството на финансите, пише Investor.bg. Становища могат да се подават до 14 септември, а документа може да видите тук.

С промени в преходните и заключителни разпоредби на ДОПК се правят и поправки в още няколко закона, сред които Законът за акцизите и данъчните складове, Законът за местните данъци и такси, Законът за корпоративното подоходно облагане, Законът за ДДС, Законът за счетоводството и други. С текстовете също се въвеждат административни облекчения за бизнеса.

С промените в ДОПК се дава и достъп на данъчните власти да информация за борбата с изпирането на пари. Изменението е свързано с транспониране на европейска директива, срокът за което изтича в края на тази година. Така и данъчните вече ще имат информация за действителните собственици на фирми и активи съгласно регламента на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Хартиени удостоверения ще се издават служебно и по електронен път

С приемането на промените в ДОПК гражданите вече няма да се налага да си вадят удостоверение за наличие или липса на задължения по чл. 87 закона. То ще се предоставя по служебен ред от Националната агенция за приходите, Агенция „Митници“ и съответната община към компетентните органи, изискващи информацията, посочват от финансовото министерство.

Отпада и изискването фирмите да подават справка от търговския регистър, че не са в производство по несъстоятелност или ликвидация, когато подават искане за издаване на лиценз за управление на данъчен склад, за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител или друг регистрационен режим по Закона за акцизите и данъчните складове.

Фирмите няма да подават и информация, че не са извършили тежко или повторно нарушение по Закона за акцизите и данъчните складове, когато подават искане за издаване на лиценз, регистрация или удостоверение за извършване на дейности с акцизни стоки.

Операторите на ваучери за храна пък няма да подават информация, че не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер при подаване на документи за издаване на разрешение за осъществяване на дейност. Справката за съдимост ще се предоставя на Министерството на финансите по служебен ред от съответните съдилища.

Същата информация ще се набавя по служебен път и за членовете на управителните или контролните органи и неограничено отговорни съдружници в юридическите лица, които извършват дейност като обменно бюро.

С промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове се предвижда да отпадне изискването за търговците на тютюневи изделия да прилагат към документите за искане на разрешително за търговия декларация, че не са в производство по несъстоятелност или ликвидация. Митническите органи ще си извличат сами тази информация от Търговския регистър.

Фирмите без дейност няма да подават декларации и отчети

С промените се предвижда още юридическите лица, които не са осъществявали дейност през данъчната година и които са освободени от подаване на годишен отчет за дейността, да бъдат освободени от задължението за подаване на годишна данъчна декларация по Закона за корпоративното подоходно облагане и за обявяване на годишните финансови отчети в търговския регистър.

Проектът предвижда при първоначално заявяване за вписване пред Агенцията по вписванията лицата да могат едновременно с това да упражнят и правото си за доброволна регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Така регистрацията по ЗДДС ще се извършва по облекчена процедура.

Отпада и изискването за съставяне на опис за наличните активи при регистрация по Закона за данък върху добавената стойност.

Последни новини
Още от Новини