МФ иска план за оздравяване на общини с проблеми

Отпадат ограничения за бюджетен дефицит, става ясно от проектозакон за публичните финанси

МФ. снимка: Bloomberg TV Bulgaria МФ. снимка: Bloomberg TV Bulgaria

МФ публикува проект за промени в Закона за публични финанси, с които се урежда откриване на процедура по финансово оздравяване на общини и предприемането на редица мерки с цел постигане на финансова устойчивост и стабилност на местните финанси. Общини със затруднения ще трябва да се отчитат пред финансовия министър. 

През миналата седмица финансовият министър Владислав Горанов анонсира този механизъм за ранно предупреждение в интервю за Bulgaria ON AIR

Посочени са условията, при които се смята, че дадена община има затруднения. Когато се установи, че са налице три или повече от условията, е предвидено кметът на общината да уведоми общинския съвет, че общината се намира във финансово затруднение и да предложи на общинския съвет откриване на процедура за финансово оздравяване. 

Тези условия включват непостигане на фискалните цели, задължения за разходи по бюджета на общината към края на годината над 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, поети ангажименти за разходи по бюджета над 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, просрочени задължения по бюджета на общината над 5 на сто от отчетените за последната година разходи или отрицателно бюджетно салдо за последните три години.

Предвидено е общинският съвет да открие процедура за финансово оздравяване, да възложи на кмета на общината както да изготви план за оздравяване, така и да проведе публично обсъждане на плана с местната общност. След провеждане на публично обсъждане, общинският съвет с решение определя срока на процедурата за финансово оздравяване (от една до три години) и приема плана за финансово оздравяване. 
В законопроекта е предвидено бюджетът на общините с открита процедура за финансово оздравяване да се съгласува предварително с министъра на финансите и да се разглежда от общинския съвет заедно със становището на министъра на финансите. Временните безлихвени заеми за целите на изпълнение на плана за финансово оздравяване на общини се отпускат при условия, определени от министъра на финансите, със срок на възстановяване, който не може да бъде по-дълъг от срока на процедурата за финансово оздравяване.

По данни на МФ просрочените задължения на общините към 30 септември 2015 са 154 млн. лева.

Освен това със законопроекта се предлага в Закона за публичните финанси да бъде регламентирана възможността за допускането на временно отклонение от средносрочната бюджетна цел за структурния дефицит (0,5%) или от задължителната годишна корекция на бюджетното салдо при провеждането на значими структурни реформи или еквивалентни на тях инвестиционни проекти, които имат положителен ефект върху фискалната устойчивост в дългосрочен план. 

Освен това се отменя изискването бюджетният дефицит на касова основа да бъде 2%, като само при извънредни обстоятелства той може да бъде увеличаван до 3%. Новото ограничение е 3%.

Последни новини
Още от Новини