Дълговете на НЕК надхвърлиха 3.6 млрд. лева

Финансовият резултат все пак се подобрява - до загуба от 311 млн. лева.

16:30 | 30 октомври 2015
Автор: Димитър Баларев
ВЕИ. снимка:  Brendon Thorne/Bloomberg
ВЕИ. снимка: Brendon Thorne/Bloomberg

Задълженията на Националната електрическа компания (НЕК) надхвърлиха 3.6 млрд. лева, показва отчетът на компанията за деветте месеца на 2015 г. Увеличението е основно по линия на краткосрочните задължения, които достигат 2.18 млрд. лева. Основната причина е ръстът на задълженията за изкупена електроенергия  - те вече са 1.163 млрд. лева, като са се увеличили със 110 млн. лева.

Общественият доставчик на ток отчете отрицателен финансов резултат за деветмесечието на 2015 година в размер на 311 млн. лв, докато за същия период на предходната година дружеството приключи със загуба от 425 млн.лв., т.е. загубата е намалена със 114 млн. лв.

Във финансовия резултат на дружеството за 2015 г. са намерили отражение приходи от дивиденти от асоциирани предприятия и приходи за компенсиране на признати от КЕВР разходи за минали периоди и включени в микса за ценовия период 2014-2015 г. Елиминирайки влиянието на тези фактори загубата от основната дейност за текущия период е около 400 млн. лв, което означава, че дружеството продължава да работи при лоши регулаторни и ценови условия, пише в отчета.

Приходите на НЕК  ЕАД се увеличават до 2.242 млрд. лева спрямо 2.078 млрд. лева.  Това се дължи на по-високите цени и на увеличените продажби за свободния пазар. 

Друга причина за подобрения резултат са намалените разходи за изкупуване на енергия - от 2.363 млрд. лева през миналото деветмесечие до 2.225 млрд. лева сега.

Данните в натура също са интересни. Те показват ръст на изкупената енергия от ВЕИ с 5.1%, но спад на покупките на кафява енергия с с 37,2 % спрямо отчетените количества за същия период на   2014 г., най-вече заради двойно по-малките покупки на ток от заводски централи. Покупките от ТЕЦ Марица-изток 1 и 3 са нараснали съответно с 56% и 50%. Но покупките на ток от АЕЦ са паднали с една пета. Собственото производство на електроенергия от ВЕЦ се е увеличило с 66%.

В резултат делът на Контур Глобал Марица изток 3 в закупената електроенергия от НЕК (близо 20%) почти се изравнява с този на АЕЦ "Козлодуй".

Общите продажби на електроенергия са намалени спрямо предходната година, като се отчита спад на продажбите на вътрешния пазар с 5,1%. Продажбите на дружеството на свободния пазар са се увеличили с 11,7% в резултат на предприетите действия от мениджмънта на НЕК ЕАД, 

Нетната печалба на дружеството майка - Българския енергиен холдинг (БЕХ), е 118.5 млн. лв. и се увеличава с 2% спрямо деветмесечието на 2014. Холдингът формира приходите си от лихви и дивиденти. 

Към 30.09.2015 г. вземанията на БЕХ ЕАД от дъщерните му дружества са на обща стойност 1.56 млрд. лв., формирани от 1.48 млрд. лв. по предоставени заеми и дължими лихви и 85 млн. лв. от дължим дивидент и търговски вземания.
Част от вземанията на АЕЦ "Козлодуй" от НЕК (на стойност 46 млн.. лв.,) са уредени чрез цесия - за сметка на дължим дивидент.

Още финансови резултати

При ЕСО е налице печалба от 58.6 млн. лв. след загуба от 11.3 млн. лева за периода до септември 2014.

АЕЦ отчете печалба от 118 млн. лв., което е с 28.6 млн .лв. повече спрямо същия период на 2014.

Булгаргаз излиза на загуба от 22.6 млн. лева след печалба от 40 млн. лева през януари - септември 2014.

Булгартрансгаз е с печалба от 75.4 млн. лева - увеличение спрямо 52.5 млн. лв.