Преброяване 2022: Българското население се е стопило с 11,5% за десет години

Само столицата расте - населението във всички други области намалява

14:51 | 6 януари 2022
Обновен: 17:24 | 6 януари 2022
Автор: Галина Маринова
Снимка: Pixabay.com
Снимка: Pixabay.com

Оценката от проведеното преброяване в България през 2021 година потвърждава задълбочаването на негативните демографски тенденции, съществуващи през последните 30 години в страната - намаляване и застаряване на населението, обезлюдяване на отделни територии на страната вследствие на отрицателния естествен прираст и миграционните процеси. Това се казва в официално съобщение на Националния статистически институт (НСИ). 

"Оценката на броя на населението и жилищния фонд се разработва, за да се осигурят първи предварителни данни за броя на населението, разпределени по области и възраст, както и информация за жилищния фонд в страната", уточняват от НСИ.

Предварителната оценка за броя на населението не трябва да се счита за окончателни данни от Преброяване 2021, предупреждават от института. 

"В следващите месеци предстои въвеждане на информацията от хартиените преброителни карти, валидиране и коригиране на въведените данни въз основа на наличните в страната административни регистри и бази данни. Окончателните данни от Преброяване 2021 ще бъдат публикувани и предоставени на широката общественост през есента на 2022 година".

Население към 7 септември 2021 година

Според разработената оценка населението на страната към 7 септември 2021 г. е 6 520 314 души. Преброени са 2 813 847 домакинства, или средно в едно домакинство живеят по 2,3 лица.

Фиг. 1. Брой на населението според преброяванията
Преброяване бр.

При последните четири преброявания има намаление на населението, като най-голямо е то при преброяването през 2021 г. - с 844 хил. души, или с 11,5% спрямо 2011 година

Фиг. 2. Прираст на населението между преброяванията
Преброяване 2021
Факторите, които определят основните тенденции в развитието на населението за страната, са естественото му движение (раждания и умирания) и външната миграция, а в териториален аспект - вътрешната миграция на населението и административно-териториалните промени, посочват от НСИ.

Естественият прираст за периода 2011 - 2021 г. е в размер на минус 448 хил. души, или 53% от общото намаление за периода. Останалите 47% се дължат на отрицателното салдо на външната миграция през периода.

Население по пол и възрастови групи

Според оценката към 7 септември 2021 г. жените са 3 397 357, или 52,1%, а мъжете - 3 122 957, или 47,9% от населението на страната.

Разпределението на населението по възрастови групи показва задълбочаване на процеса на застаряване. Делът на лицата на възраст 65 и повече навършени години се увеличава с 5,4 процентни пункта спрямо 2011 г. и с 9,6 процентни пункта спрямо 1992 годна.

Намалява броят и относителният дял на децата и лицата в активна възраст.

1.     Разпределение на населението по възраст според преброяванията

Преброяване 2021

Преброяване 2021

Териториално разпределение на населението

Към 7 септември 2021 г. населените места в страната са 5 257, от които 257 са градове и 5 000 - села. В градовете живеят 74,3%, или 4 843 175 души, а в селата - 25,7%, или 1 677 139 души.

Фиг. 4. Разпределение на населението по градове и села според преброяванията
Преброяване 2021

Най-малка остава област Видин с население 74 хил. души, а най-голяма е област София (столица) с население 1 480 хил. души.

Само столицата увеличава населението си спрямо 2011 г. със 189 хил. души, или с 14.7%. Във всички останали области е регистрирано намаление, като най-малко е то за областите Пловдив (8.3%), Варна и София, съответно по 10.0%. Най-голямо намаление на броя на населението е регистрирано в областите Добрич и Видин - по 26.3%, и Монтана - с 24.2%.

Припомняме, че преброяването на населението и жилищния фонд в страната, 18-то по ред, се проведе от 7 септември до 10 октомври 2021 г. .

Процесът протече в безпрецедентна ситуация на разпространение на COVID-19 в света и продължаваща две години извънредна епидемична обстановка в страната.