ЕК посочи финансовите регулации като основен дисбаланс

България е сред 18 страни в ЕС, посочени по механизма за ранно предупреждение

ЕК. снимка: Jasper Juinen/Bloomberg ЕК. снимка: Jasper Juinen/Bloomberg

Институционалните и регулаторни проблеми във финансовия сектор са посочени като основен дисбаланс за България от Европейската комисия (ЕК). Тя публикува Годишния обзор на растежа за 2016 г. и Доклада по механизма за ранно предупреждение. С двата документа ЕК осигурява изпълнението на пътната карта за по-нататъшното задълбочаване на Икономическия и паричен съюз, представена в „Доклада на петимата председатели", съобщиха от МФ

В доклада по механизма за ранно предупреждение са идентифицирани държавите членки, за които Европейската комисия счита, че е необходимо да бъдат подробно разгледани в задълбочен преглед, с цел да се установи наличието или преодоляването на макроикономическите дисбаланси, както и на свързаните с тях рискове. Идентифицирането на държавите се базира на икономически прочит на 14 макроикономически показателя и на заключенията от задълбочените прегледи по държави от предходния цикъл на наблюдение. През тази година към списъка с индикаторите бяха прибавени три нови показателя в сферата на пазара на труда - коефициент на икономическа активност, младежка безработица и дългосрочна безработица. Промяната е свързана със заявената от Европейската комисия решимост да се засили анализът на вътрешните дисбаланси, като се обърне внимание на социалните последствия от кризата. Продължителната безработица може да има отрицателен ефект върху потенциалния икономически растеж и да доведе до натрупване на макроикономически дисбаланси.

Тази година са идентифицирани 18 държави за задълбочен преглед. Сред тях са 16 държави, за които в предходния цикъл на наблюдение е установено наличието на дисбаланси - Белгия, България, Германия, Франция, Хърватия, Италия, Унгария, Ирландия, Нидерландия, Португалия, Румъния, Испания, Словения, Финландия, Швеция и Обединеното кралство. 
В оценката за България е посочено, че финансовият сектор показва стабилност, но институционалните и регулаторни проблеми в него са посочени от ЕК като области, които следва да се адресират. Нетната международна инвестиционна позиция отбелязва подобрение, но продължава да надхвърля индикативния праг. От ЕК посочват също така, че задлъжнялостта на нефинансовия сектор остава висока. Идентифицирани са слабости и в бизнес средата и по-конкретно при процедурите за неплатежоспособност, а структурните характеристики на пазара на труда, като дълготрайна безработица и несъответствия между търсенето и предлагането на умения, пораждат високи икономически и социални разходи. 

Последни новини
Още от Новини