Пътят на България към еврозоната

Последната крачка в този процес беше направена днес

16:50 | 12 юни 2020
Обновен: 16:50 | 12 юни 2020
Автор: Магдалена Иванова
Управителят на БНБ Димитър Радев (вляво) заедно с финансовия министър Владислав Горанов (вдясно). Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Investor Media Group
Управителят на БНБ Димитър Радев (вляво) заедно с финансовия министър Владислав Горанов (вдясно). Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Investor Media Group

България извървява все по-голяма част от пътя си към еврозоната, като последната крачка в този процес беше направена по-рано днес.

Имаме уверението на Европейската централна банка, че веднага можем да установим тясно сътрудничество по отношение на банковия съюз, което е предусловие към членство в еврозоната. Това каза по време на брифинг в Министерски съвет финансовият министър Владислав Горанов.

Той добави, че няма крайни срокове, "когато сме готови", но се очакват стъпки в тази посока още през юли. Икономическият министър Емил Караниколов каза, че се надява още следващия месец България да бъде приета и в "чакалнята" на еврозоната. 

По думите на икономическия министър с влизането на България в чакалнята на еврозоната страната ще има по-добър кредитен рейтинг, по-голям интерес от инвеститорите и ще се ползваме от една много по-добра регламентирана и сигурна банкова система.

Още в началото на годината управителят на Българска народна банка Димитър Радев заяви: „Вече сме на финалната права. Промяна във валутния борд няма и ние ще влезем в ЕРМ II със сегашния валутен курс, това е сигурно. България е много близо до стратегически европейски пробив".

Междувременно по-рано днес Министерският съвет одобри предприетите от „Българска банка за развитие“ АД действия по придобиване на акции от увеличението на капитала на „Първа инвестиционна банка“ АД.

Как се стигна до тук:

Във връзка с искането за присъединяване на Република България към Валутно-курсовия механизъм II (ERM II) и Банковия съюз на Европейския съюз чрез установяване на тясно сътрудничество между Европейската централна банка (ЕЦБ) и Българската народна банка (БНБ) през 2019 г. ЕЦБ извърши цялостна оценка на шест български банки, припомниха от Министерски съвет.

Резултатите от оценката бяха публично оповестени на 26 юли 2019 г. Прегледът на качеството на активите бе допълнен от стрес тест, който показва как биха се променили капиталовите позиции на банките при хипотетичен базов и утежнен сценарий през следващите три години (2019–2021). За стрес теста бе приложена същата методология като в стрес теста на Европейския банков орган през 2018 година.

Четири от шестте банки, които бяха обект на цялостната оценка  преминаха успешно и през негативния сценарий на стрес теста. Към 31 март 2020 г. „Инвестбанк“ АД успя да запълни идентифицирания недостиг при негативния сценарий на стрес теста, а към края на 2019 г. и „Първа инвестиционна банка“ АД също успя да изгради допълнителни капиталови буфери.

Съгласно изискванията на ЕЦБ, за да завърши изцяло формирането на допълнителни капиталови буфери срещу неблагоприятните макроикономически развития, банката следваше да увеличи базовия си собствен капитал от първи ред със 100 млн. евро. ПИБ е акционерно дружество, регистрирано на Българската фондова борса и според разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), капиталът му може да бъде увеличен само чрез издаване на акции на официалния регулиран пазар.

ПИБ обяви намерението си да увеличи общата номинална сума на капитала си с 200 млн. лева. чрез публично предлагане на новоиздадени обикновени, поименни безналични акции.

На 23 април 2020 г. Комисията за финансов надзор одобри проспекта за първоначално публично предлагане на до 40 млн. обикновени, регистрирани, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 5 лева всяка. Емисионната стойност е определена на базата комплексен анализ на ключови параметри, а емисионната стойност бе потвърдена от КФН като справедлива и определена въз основа на обективни критерии. При определяне на относимата пазарна цена на акциите са взети предвид изискванията на Международните стандарти за оценяване.

В рамките на определените със закон правомощия, ББР прояви интерес към придобиване на новоиздадени акции на ПИБ и участва със собствени ресурси в открития аукцион и придоби 77 729 300 броя права. Придобитите права дават правото да бъдат записани 28 265 200 акции от увеличението на капитала на ПИБ. Този брой акции съответства на по-малко от 19 % от уставния капитал на ПИБ, което е под максималния праг, одобрен от БНБ.

ББР участва на открития аукцион при публично обявени цени и условия, наравно с всички останали инвеститори. Останалата част от правата от емисията са придобити от други частни инвеститори. Предвид стабилното си финансово състояние, високите нива на капиталовата си адекватност и солидната си ликвидна позиция, ББР е в състояние да финансира придобиването на акциите от увеличението на капитала на ПИБ със собствен ресурс от натрупани резерви, без да използва средства от увеличението на капитала със 700 млн. лв., съгласно Решение на Министерския съвет № 215 от 27.03.2020 г. Участието на частни инвеститори при записването на новоемитираните акции на ПИБ показва, че ББР участва при пазарни условия, по цени и срещу очаквано възнаграждение, които са приемливи за частен инвеститор.

Участието на ББР в увеличението на капитала на ПИБ при публично обявени конкурентни цени и условия на регулирания пазар чрез записване на до 70 на сто от общия обем на записаните и заплатени акции не представлява държавна помощ по смисъла на действащите европейски и национални правила в областта на държавните помощи и може да бъде подкрепено.

Увеличението на капитала на ПИБ е последното условие, което трябва да бъде изпълнено преди присъединяването на България към Банковия съюз на Европейския съюз и Валутния механизъм II (ERM II). ЕЦБ вече припозна увеличението на капитала на ПИБ на регулирания пазар с потенциалното участие на ББР като положителна стъпка към изпълнение на поетите от България ангажименти.