Тристранният съвет не получи единодушна подкрепа за бюджета

Асен Василев поясни, че предстоят корекции

18:51 | 27 януари 2022
Обновен: 21:09 | 27 януари 2022
Автор: Антон Груев
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) проведе дистанционно заседание, свикано от вицепремиера по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев, но не успя да постигне единодушна подкрепа на проектите на бюджетните закони. Правителството, синдикатите и работодателите обсъдиха бюджета на Здравната каса, общественото осигуряване и държавния бюджет, предава Investor.bg.

Част от социалните партньори подкрепят в различни части бюджетите, имаха конструктивни забележки или такива, свързани с различни заложени политики, каза министърът на финансите Асен Василев след заседанието на съвета.

Предстоят корекции, допълни Василев, като посочи, че се надява да се приемат от Министерския съвет, а след това и да бъдат гласувани в Народното събрание.

Основните параметри по трите бюджета бяха анонсирани от пресслужбата на Министерския съвет.

Бюджет на Държавното обществено осигуряване за 2022 г.

Проектът предвижда от 1 юли всички пенсии, отпуснати до края на 2021 г., да се увеличат с 6,1%. Като се прибавят еднократните допълнителни суми към тях, се очаква ръстът на пенсиите да е с 13,4%. Средната пенсия през 2022 г. ще достигне 573,76 лв. без COVID добавката от 60 лв., която ще се изплаща на всички пенсионери в периода януари-юни.

От 1 юли минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст ще се повиши на 392,57 лв.

Максималният размер на получаваните една или повече пенсии през 2022 г. е 1500 лв. През 2022 г. за изплащане на пенсии са предвидени 14,119 млрд. лв. – с 1,072 млрд. лв. повече в сравнение с разходите през 2021 г. 

От 1 април се предлага да се увеличи обезщетението за отглеждане на детето до двегодишна възраст от 650 лв. на 710  лв.

От 1 април минималният дневен размер на обезщетението за безработица се увеличава от 12,00 лв. на 18,00 лв., а максималният дневен размер се повишава от 74,29 лв. на 85,71 лв.

С проекта се предвижда от 1 април максималният осигурителен доход за всички осигурени лица да се увеличи от 3000 лв. на 3400 лв. Повишава се и минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 650 лв. на 710 лв., както и за земеделските стопани и тютюнопроизводители  от 420 лв. на 710 лв.

Бюджет на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.

Средствата за здравноосигурителни плащания са в размер на над 5,6 млрд. лева, което представлява увеличение с над 5,6 млн. лв. спрямо Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.

Разпределението на средствата за здравноосигурителни плащания

· за първична извънболнична медицинска помощ – 363,7 млн. лв.;

· за специализирана извънболнична медицинска помощ (вкл. за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение) и здравни грижи – 380,2 млн. лв.;

· за дентална помощ – 239,7 млн. лв.;

· за медико-диагностична дейност – 207,2 млн. лв.;

· за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната, за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, включени в пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК и прилагани в условията на болничната медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги  –  общо 1,5 млрд. лв.;

· за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ – 115 млн. лв.;

· за болнична медицинска помощ – 2,75 млрд. лв.;

· за здравноосигурителни плащания за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност по проекта за 2022 г., са разчетени 110 млн. лв.

С цел подобряване на ефективността на разходите и удовлетвореността на гражданите от функционирането на здравния сектор по бюджета на Националната здравноосигурителна каса са предвидени допълнително 581,1 млн. лв. за здравноосигурителни плащания, в т.ч и ръста на средствата от резерва, от които 280 млн. лв. за създаване на ефективно работеща доболнична помощ, включително за реализира на допълнителни дейности свързани с профилактика, наблюдение и лечение на деца. Това ще доведе до намаляване на разходите за болнично лечение.

През 2022 г. се предвижда Министерството на здравеопазването ежемесечно да предоставя трансфер към бюджета на НЗОК, в общ годишен размер - 106 млн. лв. за дейности извън задължителното здравно осигуряване.

Заложеният в проекта резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи за 2022 г. е в размер на 174 млн. лв. В хода на годината с тях ще се гарантира устойчивост и ритмичност на здравноосигурителните плащания.

Проектът на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. е съставен в съответствие с бюджетната рамка при запазване на размера на здравноосигурителната вноска в размер на 8%. 

В проекта на здравния бюджета 2022 г. се предвижда балансирано бюджетно салдо. Според правителствените разчети заложените параметри създават стабилна финансова рамка за функционирането на системата на здравното осигуряване в условията на продължаваща извънредна епидемична обстановка.

Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Политика по доходите

- Увеличение на размера на минималната работна заплата от 650 на 710 лв., считано от 1 април 2022 г.

- Увеличение на заплатите на педагогическите специалисти до 125% от средната работна заплата за страната.

Социална политика - за 2022 г. са предвидени допълнителни средства за изпълнението на мерки, заложени в Споразумението за съвместно управление на Република България в период 2021 г. – 2025 г., както следва:

·  90,0 млн. лв. - за повишаване ефективността на семейните помощи за деца. За целта от 1 април 2022 г. се предвижда увеличаване на доходния критерий от 410 лв. на 510 лв. – за получаване на пълния размер на помощта и от 410,01 лв. до 510 лв. на 510,01 лв. до 610 лв., включително – за получаване на 80 на сто от пълния размер на помощта, както и за увеличаване на размерите на месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование; 

 ·  56,7 млн. лв. - за социално приобщаване и предоставяне на целенасочена и насърчителна подкрепа на уязвимите групи от хора с увреждания;

·  223,5 млн. лв. - за обезпечаване на кумулативния ефект от увеличаването на минималната работна заплата и на коефициента от 1,2 на 1,4 при определяне на  възнаграждението на личните асистенти;

·  50,1 млн. лв. - за допълване на средствата за изплащане на целеви помощи за отопление във връзка с поскъпването на енергоносителите;

·  3,0 млн. лв. - за месечните възнаграждения на професионалните приемни семейства за компенсиране нарастването на МРЗ;

·  36,5 млн. лв. - за месечни целеви помощи при обявено извънредно епидемично положение на семейства с деца до 14-годишна възраст;

· 111,7 млн. лв. - за увеличаване средно с 31% на стандартите за финансиране на социалните услуги

·  852,0 млн. лв. - за изплащане на добавки към пенсиите на пенсионерите за първите шест месеца на 2022 г. във връзка с преодоляване на последиците от COVID-19.

Политика в областта на здравеопазването - за овладяване на пандемията и последствията от COVID-19 за 2022 г. са осигурени допълнителни средства.

· 267,2 млн. лв.- за закупуване на допълнителни количества ваксини срещу COVID-19;

· 352,0 млн. лв. - за осигуряване на подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с дейности по предотвратяване разпространението на COVID-19;- 131,8 млн. лв. - за осигуряване на лекарствени продукти за лечение на COVID-19;

·  101,2 млн. лв. - за осигуряване на изследване за COVID-19 с щадящи бързи антигенни тестове на учениците от I до XII клас, лични предпазни средства, медицински изделия и дезинфектанти;

· 118,5 млн. лв. - за подкрепа на медицинския персонал, който работи в условията на огромно напрежение  при извънредна епидемична обстановка чрез изплащане на месечна добавка към възнагражденията на изпълнителите на болнична медицинска помощ чрез бюджета на НЗОК за шест месеца;

· 3,8 млн. лв. - за ускорено изграждане на Национална здравно-информационна система и развитие на дистанционни здравни услуги чрез въвеждане на електронно здравно досие и задължителна електронна бяла рецепта;

· 20,0 млн. лв. - за изграждане на Национална педиатрична болница;

· 28,0 млн. лв. - допълнителни субсидии за лечебните заведения за болнична помощ за поддържане готовността за оказване на медицинска помощ при епидемично разпространение на COVID-19;

· 13,2 млн. лв. - за издръжката на децата в детските ясли, с оглед пълното освобождаване на родителите от заплащане на такси, считано от 1 април 2022 г.;

· 100,0 млн. лв. -  за изплащане на еднократна сума в размер на 75 лв. към пенсиите за стимулиране на ваксинирането сред  пенсионерите.

· 23, 1 млн. лв. за общинското здравеопазване за подобряване медицинското обслужване в здравните кабинети в детските градини и училищата,  детските ясли и др.,

Политика в областта на образованието - за предучилищното и училищното образование за 2022 г., за осигуряването на висококачествено образование и обучение.

· 315,0 млн. лв. –за увеличение на заплатите на педагогическите специалисти за достигане на средна работна заплата не по-малко от 125 на сто от средната работна заплата за страната с цел да се стимулира навлизането на млади и квалифицирани педагози в системата;

· 16,0 млн. лв. - за увеличаване на норматива за безплатни закуски на децата в предучилищна възраст и учениците от I до  IV клас;

·  70,0 млн. лв. - за изграждане, разширяване на детски градини, детски ясли и училища;

·  15,0 млн. лв. - за изграждане на нови спортни площадки и ремонт на съществуващи такива в училищата;

·  84,8 млн. лв. - за издръжка на децата в детските градини, с оглед пълното освобождаване на родителите от заплащане на такси, от 1 април 2022 г;

· 18,0 млн. лв. - за продължаване поетапното разширяване на достъпа и обхващане в задължително предучилищно образование на 4-годишни деца;

·  6,5 млн. лв. - за предпазни материали и консумативи в условия на епидемична обстановка от разпространението на COVID-19;

· 22,6 млн. лв. - за продължаване изпълнението на Национална програма „Отново заедно“;

·  100,0 млн. лв. - за повишаване на интереса и увеличаване на извънкласните дейности, спорт, отдих и култура за осигуряване на широк достъп до тях и при изявени високи постижения;

· 6,5 млн. лв. – за осигуряване на транспорт на деца и ученици, включително за поддръжка на автобуси и 10,0 млн. лв. - за закупуване на училищни автобуси;

· 10,0 млн. лв. - за нова национална програма за осигуряване на образователни медиатори и социални работници за уязвими групи деца;

· 13,0 млн. лв. - предвидени средства за компенсиране на разходите за отглеждане и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в държавни и общински детски градини и училища.

· За политики в областта на висшето образование са осигурени допълнителни средства в размер на 54,0 млн. лв., като от тях 5,5 млн. лв. - за осигуряване на ръст от 10 на сто на средствата за стипендии на студентите; 43,5 млн. лв. - за издръжка на обучението  и 5,0 млн. лв. - за научна или художествено-творческа дейност.

Целия материал четете на сайта www.investor.bg