БФБ ще изкупи обратно до 300 хил. собствени акции

Решението предвижда БНЕБ да изкупи тези книжа от капитала на компанията-майка

13:36 | 30 юли 2020
Обновен: 13:37 | 30 юли 2020
Автор: Стефимир Гроздев
Снимка: Jasper Juinen/Bloomberg
Снимка: Jasper Juinen/Bloomberg

Българска фондова борса (БФБ) ще изкупи обратно до 300 000 собствени акции. Това решение обявиха в четвъртък от Общото събрание на акционерите на институцията.

Решението предвижда Българска независима енергийна борса (БНЕБ), еднолично контролирано дъщерно дружество на БФБ, да изкупи тези книжа от капитала на компанията-майка.

Срокът за обратното изкупуване е до 3 години, като за една година не могат да се изкупят повече от 3% от акциите на дружеството. Изкупуването трябва да стане на цени между 4.50 и 6 лв. за акция.

Процедурата по обратно изкупуване на собствени акции е стандартна практика на публичните компании по света и в България. Чрез него мениджмънтът на БФБ демонстрира пред инвеститорите своята увереност в бъдещото ѝ развитие, като в допълнение оказва подкрепа и върху цената на нейните акции, особено по време на сериозна волатилност на капиталовия ни пазар.

Общото събрание възложи на Съвета на директорите да определи конкретни дати за начало и край на обратното изкупуване. В случай че в този срок не се изкупи максималния брой акции, Съветът на директорите по своя преценка ще може да го удължи. Съветът на директорите ще избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване.

Акционерите на БФБ приеха доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.; освободиха от отговорност членовете на СД за дейността по управление на дружеството през изминалата година; приеха отчета на Директора за връзки с инвеститорите; одобриха доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2019 г. и заверения финансов отчет за изминалата година; приеха одитирания годишен консолидиран финансов отчет, годишния консолидиран доклад на СД за дейността и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания отчет на групата за 2019 г.

Общото събрание реши също половината от нетната печалба за 2019 г. след облагане с данъци, в размер на 201 709.66 лв., да се разпредели като дивидент на акционерите или по 0,0306 лв. на акция.

Останалите 50 %, в размер на 201 709.66 лв., се разпределят като допълнителни резерви. Акционерите приеха годишния отчет на Одитния комитет за 2019 г. и избраха регистрирания одитор АФА ООД да извърши одит и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

Общото събрание отложи избора на членове на Съвета на директорите до провеждане на конкурсна процедура по правила, приети от Министъра на финансите, в рамките на срока установен в Закона за публичните предприятия. Във връзка с прилагането на този закон беше отложено и приемането на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

За трета поредна година БФБ проведе най-важния си форум и по електронен път – чрез платформата на Централен депозитар ЕПОС.