БНБ запазва антицикличния капиталов буфер на 0.5%

Причината за това е очакваното забавяне на икономическата активност и нарастване на необслужваните кредити

17:08 | 23 юни 2020
Обновен: 17:08 | 23 юни 2020
Автор: Магдалена Иванова
Snimka: Jasper Juinen/Bloomberg
Snimka: Jasper Juinen/Bloomberg

Управителният съвет на БНБ определи нивото на на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, в размер на 0.5% за третото тримесечие на 2020 г., става ясно от съобщение на финансовата институция. Решението е взето, съгласно чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери на банките. 

Предвид очакваното забавяне на икономическата активност и свързаното с това нарастване на необслужваните кредити, което би оказало натиск върху доходността и капиталовата позиция на кредитните институции, запазването на антицикличния капиталов буфер на ниво от 0.5% през третото тримесечие на 2020 г. допринася за устойчивостта на банковата система, обясняват от БНБ. 

Съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба № 8 на БНБ, при определяне на нивото на антицикличния буфер се отчитат както референтният индикатор по чл. 5, ал. 1, така и съответните насоки на Европейския съвет за системен риск (ЕССР) и други показатели, които БНБ е преценила за подходящи за отразяване на цикличния системен риск. Към края на първото тримесечие на 2020 г. изчисленото според публикуваната на интернет страницата на Българската народна банка методология съотношение кредит/БВП възлиза на 93.6%. Отклонението на показателя от дългосрочния тренд е отрицателно (-37.1 процентни пункта), което съответства на нулева стойност на референтния индикатор за антицикличния буфер.

През март 2020 г. Управителният съвет на БНБ взе решения за мерки, насочени към допълнително укрепване на банковия сектор във връзка с пандемията от COVID-19 и нейното отражение върху икономическата среда. Мерките с положителен ефект върху размера на регулаторния капитал включваха решение за отмяна на предвидените за 2020 г. и за първото тримесечие на 2021 г. увеличения на нивото на антицикличния капиталов буфер приложим за местни кредитни рискови експозиции, съответно запазване на текущото му равнище от 0.5%.

Решение за нивото, приложимо през четвъртото тримесечие на 2020 г., Управителният съвет на БНБ ще вземе през септември 2020 г.