МФ отказа повечето поръчки за нови ДЦК на аукцион

Министерството публикува и позиция по изненадващата емисия външен дълг при висока доходност

Министерство на финансите Министерство на финансите

След като успя да пласира чрез необявена емисия нов външен дълг за 50 млн. евро на 13 ноември, Министерството на финансите отказа повечето поръчки на редовния вътрешен аукцион на ДЦК.

МФ предложи за продажба съкровищни облигации от в размер на 150 000 000 лв. и лихвен процент 1.10 % годишно. Постъпили са поръчки за 161 550 000 лв., а МФ е одобрило само 26 500 000 лв.

Постигната беше среднопретеглена годишна доходност от 0,49 процента. Това е близо до доходността от аукционите през септември и октомври - 0.49% и 0.47%. По-рано през годината същата емисия имаше доходност 0.68-0.69 на сто.

Общият размер на подадените поръчки достигна 161,55 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,08. Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент е в размер на 87 базисни пункта.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките - 92,45%, а останалата част, в размер на 7,55%, бяха закупени от пенсионни фондове.

МФ публикува и позиция по емисията нов външен дълг, за която се разбра от ценовото обявление на сайта на Люксембургската фондова борса, където се търгуват книжата:

Във връзка с коментари и публикации в медиите, свързани с преотварянето на емисията 20-годишни еврооблигации с падеж 26 март 2035 г. и избора на операция от типа частно пласиране на дълг, Министерството на финансите заявява, че  като емитент прилага, на база на прецизен анализ, гъвкав подход при избора на дългови пазари, инструменти, срочност и валути, при съобразяване с пазарната ситуация за емитиране, при възможно най-добри условия за страната и в рамките на лимита на държавния дълг в годишния закон за държавния бюджет.

С решение № 83 от 9 февруари 2015 г. Министерският съвет упълномощи министъра на финансите да предприема всички необходими действия за изпълнение на средносрочната програма за емитиране на ДЦК, създадена с ратифицираните от Народното събрание на 25 февруари 2015 г. договор за дилърство, договор за фискално агентство и акт за поемане на задължения.

Анализът на условията на вътрешния и външния пазар показа, че преотварянето на емисия 2035 г., като алтернатива на финансирането чрез ДЦК на вътрешен пазар, ще допринесе за изглаждане на погасителния профил на държавния дълг и понижаване на риска от рефинансиране през 2018 година. Увеличаването на обема на външната емисия увеличава нейната ликвидност на вторичен пазар, което ще направи страната по-познат от инвеститорите емитент и съответно ще зададе по-достоверен бенчмарк в дългия край на дълговата крива. Също така в случай, че през 2016 г. се предложат нови еврооблигации с оригинален матуритет от над 10 г., по-високият обем на емисия 2035 г. ще улесни позиционирането на бъдещата доходност.

При пускането на емисия 2035 г. в обращение надбавката на лихвения спред е 245 б.т., при първото преотваряне на 13 ноември надбавката беше 250 б.т. или само с 5 б.т. по-висока от пускането на емисията в обращение. Доходността по преотварянето е в размер на 3,987 % (Mid swap спред от 250 б.т.), като доходността на вторичен пазар към тази дата е била 3,80 % (МS+239,1) или премията за закупуване на книжа на първичен пазар (New Issue Premium) е била по 11 б.т. над осреднения лихвен суап. Доходността по преотварянето е съпоставима с доходността на емитираните на 29.10.2015 г. от Република Румъния 20-годишни еврооблигации (3,93 % и Mid swap спред от 245 б.т.), които за разлика от тези на Република България, притежават изцяло инвестиционен кредитен рейтинг от Moody's, Standard & Poor's и Fitch. След пускането си в обращение доходността по румънските 20-годишни облигации намаля от 3,93 % (MS+245 б.т.) на 3,74 % (МS+234 б.т.) на 13.11.2015 г., т.е. последвалото намаление на доходността на вторичен пазар в размер на 11 б.т. отразява т.нар. New Issue Premium, която инвеститорите изискат за придобиване на книжа на първичен пазар. 

Лихвеният купон по 20-годишните български еврооблигации е 3,125 % и е по-нисък от лихвените купони по дългосрочните ДЦК, емитирани до 2015 година. За сравнение през месец декември 2013 г. МФ пласира 15-годишен заем по германското законодателство (Шулдшайн) в обем от 156 млн. евро при годишна лихва 4,60 %, 10-годишният транш беше на 4,10 % (103,5%), а 7 годишният на 3,339 % (30,5 млн. евро). Тези прехвърляеми заеми също бяха поети в условията на частен пласмент. При преотварянето на 20-годишните еврооблигации не беше платено възнаграждение на Goldman Sachs.

В допълнение искаме да подчертаем, че процесът на ценообразуване при пласиране на книжа на международните пазари не се определя на състезателен принцип, както аукционите на вътрешния пазар, а включва определяне на суверенен спред към осреднения лихвен суап. Към тази стойност се добавя премия за нова емисия (New Issue Premium), която зависи основно от кредитния рейтинг на емитента и от състоянието и очакванията за развитието на пазара.

 

Последни новини
Още от Пазари