Ръст на разходите за труд през второто тримесечие

Нарастването е с 11% спрямо 2016

Снимка: Pixabay Снимка: Pixabay

По предварителни данни на Националния статистически институт през второто тримесечие на 2017 общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 11.0% спрямо второто тримесечие на 2016 година. Увеличението в индустрията е с 10.6%, в услугите - с 11.5%, и в строителството - с 4.7%.

По икономически дейности през второто тримесечие на 2017 най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Операции с недвижими имоти” - с 16.8%, „Административни и спомагателни дейности” - с 16.1%, и „Професионални дейности и научни изследвания” - с 14.6%.

Най-нисък ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори „Строителство” - с 4.7%, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - с 5.0%, и „Финансови и застрахователни дейности” - с 5.7%.

През второто тримесечие на 2017 спрямо второто тримесечие на 2016 разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 10.7%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 12.4%.

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 4.7% за „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” до 17.0% за „Операции с недвижими имоти”.

Последни новини
Още от Новини