Трудовите злополуки с фатален край бележат ръст

Общият брой на трудовите злополуки спада, но черната статистика се увеличава

Снимка: Andrey Rudakov/Bloomberg Снимка: Andrey Rudakov/Bloomberg

През първото полугодие на годината са станали 1 089 броя трудови злополуки при 1 107 броя година по-рано. При смъртните случаи след инцидентите на работното място обаче се регистрира ръст – от 27 броя през 2016 на 31 броя през тази година.

Увеличението е заради сухопътния транспорт (три броя повече), където злополуките са свързани с пътнотранспортни произшествия. За полугодието е регистрирана с една повече смъртна трудова злополука на работното място в строителството в сравнение с 2016.

Това показват статистическите данни на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (ГИТ), включени в отчета на ведомството за първите шест месеца на годината, и цитирани от Investor.bg.

Въпреки трайно установената тенденция за намаляване на общия брой трудови злополуки на работното място, експертите на инспекцията са обезпокоени от факта, че в голямата си част тежките трудови инциденти, които са регистрирани, са били напълно предотвратими при спазване на нормативните изисквания за осигуряване на безопасност при работа.

В анализ на причините за трудовите злополуки, направен от 2014 досега, инспекторите по труда констатират, че до трудови злополуки се стига заради липса на оценка на риска, както и на програма с мерки за минимизиране на рисковете. И да има такава, в повечето случаи работниците не са запознати с нея.

Не се организират качествени инструктажи и обучения, поради което персоналът не е подготвен да реагира адекватно при определени рискове, посочва още Инспекцията. Работодателят не осигурява контрол, гарантиращ спазването на правилата за безопасна работа, поради което работещите не използват осигурените лични предпазни средства и дори си позволяват да премахват фабрични защити на машините с цел да не се бави работният процес, констатира институцията.

Липсата на писмена договореност за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд между различни работодатели на една площадка или формално подписване на такав без с нея да се запознаят работещите също създава риск за тежки трудови инциденти, установяват при проверките от ГИТ.

Резултатите от контрола показват, че много често мерките за безопасност са разписани в програма, но не се изпълняват веднага, а се отлагат във времето или изобщо не се изпълняват, което води до тежки инциденти.

Най-често до смърт на работното място води „притискане, премазване, смачкване“. До подобни инциденти се стига, когато опасната зона не е добре обезопасена, достъпът до нея не е ограничен и в нея попадат работници или служители, заети с други дейности.

Икономическите дейности, генерирали най-много смъртни злополуки в разглеждания период, са „Строителство“, „Горско стопанство“, „Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности“; „Сухопътен транспорт“; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ и „Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети“; „Добив на метални руди“ и др.

За първите шест месеца на тази година са издадени 293 акта за спиране или за въвеждане на специален режим, с което реално са предотвратени стотици тежки трудови инциденти. За същия период на 2016. те са били 259 броя.

До края на юни ГИТ е извършила над 23 700 проверки в 21 260 предприятия с почти 1 милион заети в тях, като констатираните нарушения са 105 840 броя. Почти 50 на 50 са нарушенията, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд (52 560 броя) и по трудови правоотношения (52 530 броя).

Дадени са 101 200 броя задължителни за изпълнение предписания. Всяко установено и отстранено след намесата на трудовата инспекция нарушение е превенция за ограничаване на трудовия травматизъм.

Случаите на работа без сключен писмен трудов договор са 1 430 броя, съставените актове са 5 340 броя.

Сумата на влезлите в сила наказателни постановления е 5,3 млн. лева, а изплатените след намесата на ГИТ възнаграждения са над 10,1 млн. лева.

Последни новини
Още от Новини