Министерството на финансите пласира успешно ДЦК за 100 млн. лв.

58,13% от всички ДЦК на аукциона придобиха банките

Снимка: Pixabay Снимка: Pixabay

Министерството на финансите преотвори емисия 10,5-годишни Държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирани в лева, с падеж 25 юли 2027, като на проведения днес, 15.05.2017, аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 100 млн. лв. при среднопретеглена доходност от 1,78 процента. Това съобщават от Министерството на финансите. 

Общият размер на подадените поръчки достигна 147,1 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,47. Спредът спрямо десетгодишните германски федерални облигации в този сегмент е в размер на 139 базисни пункта.

След този аукцион общият обем на емисията 10,5-годишни ДЦК ще възлезе на 250 млн. лв., което е в рамките на заложения лимит в Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 за емитиране на ДЦК на вътрешния пазар и в съответствие с Емисионната политика за 2017.

Емисията е референтна през 2017 по отношение на хармонизирания дългосрочен лихвен процент за оценка степента на сближаване, който е един от Маастрихтските критерии.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките - 58,13%, следвани от пенсионните и гаранционни фондове с 31,87% и инвестиционните посредници с 10%.

 

Последни новини
Още от Новини