БСК иска по-проста процедура при кандидатстване за европари

11 документа могат да се изискват служебно по административен път

Снимка: Freeimages.com Снимка: Freeimages.com

Българската стопанска камара (БСК) инициира отпадане на 11 документа, които администрацията изисква от кандидатите за еврофинансиране. От организацията посочват и алтернатива за получаване на съответните документи по служебен административен път от съответните държавни институции.

С цел облекчаване на процедурите и намаляване на ненужната бюрокрация на етапи кандидатстване и сключване на договори по оперативните програми, БСК предлага да отпаднат част от изискуемите от кандидатите документи, съобщават от пресцентъра на камарата. 

Бизнесът иска да отпадне Декларацията за минимални помощи, като посочва алтернатива за служебно получаване - „Регистър на минималните помощи“ към Министерството на финансите.

"Декларация за обстоятелства по чл.3 и чл.4 от Закона за МС" може да се получи по служебен път от Търговския регистър, както и от НСИ, посочва БСК. 

Според предложението на БСК трябва да отпадане и "Удостоверение от НСИ относно кода на основната икономическа дейност", което може да бъде получено от Търговския регистър, както и от НСИ. От същите две институции може да бъде получен служебно и изискваният документ за "Счетоводен баланс за последните 3 финансови години".

Отново от Търговски регистър и/или НСИ Стопанската камара предлага да бъде изискван и "Отчет за приходите и разходите и Справка за последните три приключени финансови години". 

Шестият документ, който трябва да отпадне според БСК е "Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за последните три приключени финансови години", защото отново може да бъде изискан служебно от Търговския регистър или от Националния статистически институт.

Българската стопанска камара предлага да отпадне и изискването на "Удостоверение от НАП за липса на задължения на кандидата". БСК припомня, че документът не само може да бъде предоставен служебно от Националната агенция по приходите, но и изискването на такъв документ от кандидатите по оперативните програми е в противоречие със законовите регулации, защото той трябва да се изисква по служебен път.  

Свидетелство за съдимост на всички лица, представляващи кандидата и вписани в Търговския регистър, или определени като такива в учредителния акт" също е документ, който не трябва да се изисква от кандидата, а служебно от съответния районен съд.

"Удостоверение от ИА „ГИТ“ във връзка с обстоятелства по чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП" може да се изисква служебно от ИА „ГИТ“, "Справка за обобщените параметри на предприятието, което подава Декларация, за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 на Закона за МСП" - от Търговски регистър и/или НСИ, като от същите институции може да се изискат и "Документи, относими и отразяващи разпределението на капитала за периода, за който се декларират данни в Декларацията за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от Закона за МСП (напр., книга на акционерите, дружествен договор, устав и др.)".

Последни новини
Още от Новини