Държавният дълг на България достига 22,7 млрд. лева към края на 2015

Целият дълг вече се дължи в левове и евро

Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News

Номиналният размер на държавния дълг в края на 2015 възлиза на 22 714,1 млн.лева, от които 15 430,8 млн.лв. външен и 7 283,3 млн.лв. вътрешен дълг. В номинално изражение държавният дълг бележи нарастване с 611,8 млн.лв. в сравнение с нивото, регистрирано в края на 2014, което се дължи основно на реализираните през годината дългови операции за набиране на необходимия финансов ресурс, както на вътрешния пазар на ДЦК, така и на международните капиталови пазари, показва годишният обзор на държавния дълг на България на Министерство на финансите за 2015.

Пласирането на 7-, 12- и 20-годишни еврооблигации в рамките на средносрочната програма за емитиране на дълг на МКП и поемането на нов външен дълг за финансиране на проекта „България - съфинансиране по Фондовете на ЕС 2014-2020 (СПЗ)" са основните фактори, обуславящи отчетените положителни промени във валутната структура на държавния дълг. Към края на 2015 г. 99,0% от държавния дълг са деноминирани в евро и в левове, като към края на 2015 те достигат съответно до 75,9% и 23,0% от общия размер на държавния дълг, а задълженията в щатски долари и други валути намаляват съответно до 0,4% и 0,6%, пишат от Министерство на финансите. Дългът в щатски долари се понижава до 0,4% от общия спрямо 8,38% към края на 2014:

В процентно изражение спрямо БВП нивото на държавния дълг достига 26,3% към края на 2015, което представлява спад от 0,1 пр.п. Спрямо края на 2014:

В лихвената структура на държавния дълг се отчита увеличение на дълга с фиксирани лихвени проценти. Относителният им дял в общия размер на дълга към 31 декември 2015 възлиза на 93,3%. Частта на задълженията с плаващи лихви заема 6,7% от общия размер на държавния дълг, допълват от Министерство на финансите.

2015 е първата година, в която вътрешният държавен дълг бележи спад в номинално изражение от 2009 насам. За сметка на това външният държавен дълг нараства в номинално изражение през всички години от 2008 насам, с изключение на 2013:

Последни новини
Още от Новини