Чуждите инвестиции скачат с над 7% през 2015

НСИ публикува окончателните данни за миналата година

Снимка: Pixabay Снимка: Pixabay

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в България към края на 2015 възлизат на 23,1 млрд. евро, което е със 7,2% повече в сравнение с 2014, показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

През 2015 най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 9,852 млрд. евро, и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобилии мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 5,607 млрд. евро. Тези две дейности заедно формират 66,8% от общия обем на ПЧИ, а относителният им дял нараства общо с 2,3 пункта спрямо предходната година.

В сектор „Строителство” преките чуждестранни инвестиции са 751 млн. евро, или с 18,1% по-малко в сравнение с 2014

Статистиката показва още, че разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката са в размер на 21,183 млрд. лв. и в сравнение с предходната година нарастват с 5,3%.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор – 5,968 млрд. лв., и в сектора на услугите – 5,155 млрд. лв. През 2015 тези сектори заедно формират 52,5% от общия обем разходи за ДМА.

В сектор „Строителство” инвестициите за ДМА са 1,517 млрд. лв. и са с 20,3% по-малко в сравнение с 2014.

През 2015 е регистрирана промяна и в структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по видове. Относителният дял на направените инвестиции за сгради, строителни съоръжения и конструкции намалява с 1,8 пункта в сравнение с предходната година и достига 40,6%.

Същевременно нарастват вложените средства за машини, производствено оборудване и апаратура - с 0,3 пункта, за закупуване на земя - с 0,4 пункта, и за транспортни средства - с 0,5 пункта, които формират съответно 29,5, 6,7 и 12,5% от общия обем инвестиции в ДМА.

Последни новини
Още от Новини