13% ръст на печалбата на банковия сектор от началото на годината

През май обаче тя спада наполовина в сравнение с месец по-рано

Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News

Печалбата на банковия сектор отбелязва ръст от 12,6% на годишна база през първите пет месеца на 2016. Така тя достига 502,6 млн. лв. Въпреки това през май печалбата на банките намалява наполовина в сравнение с април и се оказва най-ниската от началото на годината. За 27-те банки, опериращи на българския пазар, тя достига 63,3 млн. лв., което е с 52,8% по-малко в сравнение с април и с 12,7% по-малко спрямо май 2015, съобщава Investor.bg.

В края на май отново има разместване в топ 5 на банките по размер на активите - Обединена българска банка отново е четвърта по този показател, като избутва Пощенска банка, задържала се на тази позиция два месеца. Челната тройка традиционно се оформя от УниКредит Булбанк, Банка ДСК и Първа инвестиционна банка. Заедно петте банки генерират 76,5% от общата печалба на системата в периода януари-май 2016.

От своя страна, през май активите на банковата система се увеличават с 0,4% на месечна база, или с 400 млн. лв., до 87,677 млрд. лв. Делът на паричните средства на банките, включително и по сметките им в Българска народна банка, както и депозитите на виждане, се равнява на 19% от общата сума на активите.

Става дума за 16,63 млрд. лв., от които 11,74 млрд. лв. са по сметки в централната банка. Сред тях попадат и свръхрезервите. Само паричните средства по сметки в БНБ намаляват с 607,8 млн. лв. спрямо април, но за сметка на ръст на депозитите на виждане с 638,4 млн. лв.

Портфейлът с ценни книжа нараства с 2,2% на месечна база до около 10 млрд. лв. В края на май делът на дълговите инструменти, държани за търгуване, до падеж и намиращи се на разположение за продажба спрямо общите активи възлиза на 14,2%.

Спрямо края на април изменението в кредитния портфейл на банковата система се обуславя от месечното нарастване при заемите за домакинства (+0,4%), намалението на кредитите за нефинансови предприятия (-0,5%) и нарастването на заемите за секторите „Държавно управление“ (+0,1%) и за „други финансови предприятия“ (+0,2%).

В края на май натрупаната обезценка по кредити възлиза на 276 млн. лв., като е с 45 млн. лв. по-малко спрямо първите пет месеца на 2015 г. Това допълнително подкрепя финансовия резултат на системата. Възможно е във втората половина на 2016 г. обезценките да нараснат, защото банките вече са във фаза на стрес тест, който трябва да проведат според вече определените критерии и в зададените срокове. Трезорите имаха време до 31 май да тестват балансите си на база основните сценарии, заложени от БНБ, като до 29 юли трябва да проведат и тест на база резултатите от проверката на качеството на активите.

Статистиката показва още, че депозитите в банковата система се увеличават с 0,7% на месечна база, или с 494 млн. лв., до 74,4 млрд. лв. 45 млрд. лв. от тях са депозити на домакинства.

По отношение на приходите през май нетният лихвен доход на банките, изчислен като разлика между приходите от лихви и разходите за лихви, се покачва с 1% на годишна база до 232,2 млн. лв. На месечна база обаче има спад от 4 на сто, показват още изчисленията на Investor.bg.

За периода януари-май 2016 г. нетният лихвен доход на банките възлиза на 1,175 млрд. лв. За сравнение – за същия период на 2015 г. е бил 1,13 млрд. лв. Това е ръст от 4%.

В края на май приходите от лихви се равняват на 1,398 млрд. лв., а разходите – на едва 223,1 млн. лв. Само през май приходите от лихви са за 274,8 млн. лв., а разходите – 42,6 млн. лв.

За пет месеца нетният доход от такси и комисиони, изчислен като разлика между приходите от такси и комисиони, които получават банките, и разходите на трезорите по това перо, нараства с 4,4% на годишна база до 365,8 млн. лв., показват още изчисленията на Investor.bg.

За същия период административните разходи, които включват разходите за персонал, намаляват с 5% на годишна база до 669,3 млн. лв. Към 30 април те бяха за 526,4 млн. лв.

В края на май 2016 г. собственият капитал намалява с 0,9% до 11,6 млрд. лв., което БНБ отдава главно на намалението в неразпределената печалба.

Същевременно ликвидността на системата остава рекордно висока. В края на месеца коефициентът на ликвидните активи, изчисляван по Наредба № 11 на БНБ, се покачва до 37,02% от 36,57%, колкото бе в края на април. Най-голям принос за нарастването на ликвидните активи имат средствата по разплащателни сметки в други банки и междубанковите депозити до 7 дни.

Последни новини
Още от Новини