3% ръст в реалните доходи на домакинствата през 2015

Делът на работната заплата в общия доход е 55%

Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News

Реалните доходи на домакинствата нарастват с 3,0% през 2015 г. в сравнение с предходната, като най-висок е индексът на реалните доходи спрямо 2004 г. - 140,0%. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

През 2015 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 4 953 лв. и нараства с 2,9% спрямо 2014 година. За последните 12 години общият доход средно на лице от домакинство нараства близо 2,2 пъти, отчита националната статистика.

Статистическият институт разглежда и тенденциите по отношение на източниците на общия доход средно на лице от домакинство за периода 2004 - 2015 г.

Отчита се, че за този период доходът от работна заплата и от пенсии расте, а намалява доходът от домашно стопанство и трудова дейност извън работната заплата. Приходите от работна заплата се увеличават с 4,4% спрямо 2014 г. и нарастват три пъти в сравнение с 2004 г. Доходите от пенсии нарастват с 3,5% спрямо 2014 г., или 2,5 пъти в сравнение с 2004 г. При доходите от предприемачество няма промяна спрямо 2014 г., но нарастват 3,5 пъти спрямо 2004 г. Приходите от трудова дейност извън работната заплата намаляват спрямо 2014 г. с 4,2%, но в сравнение с 2004 г. нарастват 1,8 пъти. Продължава тенденцията на намаление на дохода от домашно стопанство - приблизително шест пъти спрямо 2004 г. 

Доходът от работна заплата през 2015 г. е 2 726 лв. средно на лице от домакинство. Делът на работната заплата в общия доход е 55,0%, или с 0,8 процентни пункта повече в сравнение с 2014 г., докато спрямо 2004 г. нараства с 14,8 процентни пункта, пише Investor.bg.

През миналата година постъпленията от социални трансфери (пенсии, семейни добавки за деца, социални помощи, стипендии и обезщетения при безработица) са 1 455 лв. средно на лице от домакинство и се увеличават в номинално изражение 2,6 пъти спрямо 2004 г. Този тип доходи формират 29,4% от общия доход на домакинствата.

Съществена промяна НСИ отчита при доходите на домакинствата от пенсии. През 2004 г. приходът от пенсии е 509 лв. и достига 1 286 лв. средно на лице през 2015 г. Делът на този тип приходи през 2015 г. е 26,0% от общия доход на домакинствата, или с 0,2 процентни пункта повече спрямо 2014 г.

Постъпленията на домакинствата през миналата година от предприемачество са 314 лв. средно на лице от домакинство, а доходът от трудова дейност извън работната заплата средно на лице от домакинство е 161 лева.

Разходите на българските домакинства през миналата година също растат, отчита статистиката.

Разходите са били 4 666 лв. средно на лице, което е с 3,5% повече в сравнение с 2014 година. НСИ отбелязва, че за периода 2004-2015 г. разходите на домакинствата се увеличават 2,4 пъти.

За храна са изразходвани 1 463 лв. средно на лице от домакинството през миналата година. Делът на тези разходи от общия разход е 31,4% през 2015 г., или с 0,9 процентни пункта по-малко в сравнение с предходната година и със 7,9 процентни пункта спрямо 2004 г.

Разходите за комунални услуги (вода, електроенергия, горива, жилищно обзавеждане и поддържане на дома) през миналата година са 839 лв. средно на лице от домакинство, което е с 8,7% повече спрямо 2014 година. В сравнение с 2004 г. тези разходи са се увеличили 2,5 пъти, което се дължи предимно на разходите за електроенергия и горива. Увеличение на годишна база има при разходите за: алкохол и цигари - с 9,7%, свободно време, отдих и образование - със 7,6%, данъци - с 5,8%, и здравеопазване - с 5,5%. Тези разходи формират около 50% от структурата на общия разход.

Данните на НСИ показват, че през 2015 г. настъпват промени в структурата на потреблението на българските домакинства - намалява консумацията на хляб и тестени изделия с 3,7 кг (спрямо 2014 г.) и достига 89,5 кг средно на лице. По-малка е и консумацията на плодове и зеленчуци съответно с 2,9 и 2,5 килограма. На годишна база се увеличава потреблението средно на лице от домакинство на алкохолни напитки (от 28,4 на 29,2 л) и на цигари (от 603 на 647 броя).

През периода 2004 - 2015 г. се увеличава покупателната способност на домакинствата за повечето основни хранителни продукти. Около два пъти е нараснала покупателната способност при свинското месо, ябълките, птичето месо и яйцата в сравнение с началото на разглеждания период.

В статистиката си НСИ включва и отчет за жилищата и снабденост със стоки за дълготрайна употреба на домакинствата у нас. През 2015 г. в собствено жилище живеят 89,5% от домакинствата, а 6,7% ползват жилище, без да плащат наем. В жилища под наем живеят 3,8% от наблюдаваните домакинства – 2,8% на свободен и 1,0% на общински наем. Второ жилище притежават 8,3% от домакинствата.

Автомобили имат 51,9% от наблюдаваните домакинства, като 4,1% притежават два и повече автомобила.

От предметите за дълготрайна употреба най-разпространен е телевизорът - притежават го 98,9% от домакинствата, а 29,4% имат по два и повече телевизора. На второ място по разпространение е хладилната техника – 97,9% от домакинствата в страната имат хладилник. Автоматична перална машина притежават 91,9% от домакинствата.

Без телефон (стационарен или мобилен) са 2,4% от домакинствата. Само стационарен телефон имат 5,6%, а 59,4% - само мобилен (преобладават тези с два и повече мобилни телефона). Двата вида телефони (стационарен и мобилен) притежават 32,6% от наблюдаваните домакинства.

С компютри разполагат 56,3% от домакинствата. Все още е голям делът на тези, които преценяват, че нямат необходимост от компютър – 36,5%. Интернет връзка в жилището имат 55,5% от домакинствата в страната. Посочили, че нямат необходимост от интернет връзка в дома си, са 37,4% от домакинствата.

Климатици притежават 33,3% от домакинствата.

Последни новини
Още от Новини