До 249 земеделски проекта може да получат финансиране за нови инвестиции

Държавен Фонд „Земеделие” завърши предварителната проверка за съответствие

Brent Lewin/Bloomberg Brent Lewin/Bloomberg

ДФ „Земеделие” приключи предварителната проверка за съответствие с критериите за подбор на проектите, подадени по подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от ПРСР 2014-2020 г, пише Investor.bg.

Всички приети 595 заявления за подпомагане са оценени, като общият размер на заявената финансова помощ е 817 млн. лв., съобщават от ДФ „Земеделие”.

На последващо разглеждане подлежат 249 проекта със заявен размер на субсидията 416 млн. лв.

Тези проекти попадат в рамките на 130% от определения със заповед за прием бюджет, който е увеличен с 93 предложения. Те са получили равен брой точки с последното заявление за подпомагане, попадащо в групата проекти, за които са налични средства за финансиране.

В рамките на 130% от бюджета попадат проектите, получили 55 точки, включително. Обобщените данни показват, че ще бъдат обработени 42% (249 проекта) от всички подадени заявления за подпомагане по подмярка 4.2.

Проектите, които ще бъдат разгледани, са основно за инвестиции в приоритетни сектори. Преобладаващата част от проектните предложения са в сектори като млекопреработвателната и месопреработвателната промишленост, преработката на плодове и зеленчуци, на растителни и животински масла, както и на технически култури.

Всеки бенефициент, кандидат по подмярка 4.2, може да направи индивидуална справка за броя получени точки на сайта на ПРСР - http://www.prsr.bg.

Последни новини
Още от Новини