Безработицата в България се повишава до 10% в края на 2015

По-слабото търсене на сезонна заетост намира отражение върху ръста на безработицата

Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News

Безработицата в България се повишава до 10% в края на 2015, но остава с 0,7 процентни пункта под нивото през същия период предходната година. Инфлацията е 0,4% на месечна и -0,9% на годишна база през декември, а средният ръст на потребителските цени през 2015 г. е отрицателен (-1,1%). Това отчита Министерството на финансите (МФ) в месечния си доклад за декември, предава Investor.bg.

От ведомството обясняват ръста на безработните през декември преди всичко с по-слабото търсене на сезонна заетост. Същевременно по програми и мерки за насърчаване на заетостта работа са започнали малък брой хора.

За ръста на потребителските цени допринася най-много поскъпването на пазарните услуги (2,4%), което от своя страна до голяма степен се обяснява с поскъпването на билетите за международни полети – 44,6% спрямо ноември, посочват от ведомството. Отчита се поевтиняване на непреработените храни (-1,4%) и на транспортните горива (-0,9%).

Отрицателният годишен темп на инфлация се забавя в края на годината по линия на започналото вече изчерпване на базовия ефект от спада на цените на суровия петрол през съответния период на предходната година.

Краткосрочната бизнес статистика отчита положително развитие през ноември, след като индустриалното производство нараства с 3,2% на годишна база, подкрепено от растежа в преработвателната промишленост. Същевременно производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия продължава да ограничава растежа.

Продажбите на дребно и индексът на строителната продукция се връщат към растеж с по 2% и 1,3% повишение на годишна база, а спадът при оборота в промишлеността се забавя.

Общият показател за бизнес климата се понижава с 0,7 пункта през декември спрямо предходния месец основно поради влошени очаквания в търговията на дребно и строителството.

Дефицитът по текущата сметка се свива до 68 млн. евро през октомври при отрицателен баланс от 94,3 млн. евро за същия месец на 2014. Подобрението се дължи на положителната динамика във външната търговия и по-слабо изплащане на първичен доход, поясняват от финансовото министерство.

Брутният външен дълг достига 34,3 млрд. евро към края на октомври, като се понижава както на месечна, така и на годишна база. Задлъжнялостта представлява 78,1% от БВП, от които дългът на сектор "Държавно управление" е 12,8% от БВП, на банковия сектор – 9,2%, на небанковия частен сектор – 27,1% от БВП, и вътрешнофирмено кредитиране – 28,9% от БВП. Нетният дълг се понижава до 15,8% от БВП в сравнение с 32,2% от БВП към октомври 2014 г и остава непроменен спрямо нивото си от края на септември 2015 г.

Международните валутни резерви се свиват с 1,9% на месечна база през декември и в края на 2015 достигат 20,3 млрд. евро. Понижението им се дължи основно на спада на депозита на правителството поради извършени в края на годината трансфери.

Фискалният резерв към 30 ноември 2015 е на стойност 9,9 млрд. лв. или 11,5% от прогнозния БВП. Държавният дълг към края на ноември е в размер на 27,2% от БВП, а държавногарантираният – 0,7% от БВП.

Последни новини
Още от Новини