ИмоТиТе

Неделя, 21:00 часа
Водещ: Христо Николов

Решено: От 2030 г. новите жилищни сгради в ЕС ще са с нулеви емисии и соларни панели

ИмоТиТе, 17.03.2024 г.

19:42 | 18 март 2024
Обновен: 13:45 | 19 март 2024
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

Всички нови жилищни, бизнес и търговски сгради в Европейския съюз трябва да бъдат с нулеви емисии от 1 януари 2030 г. За новите сгради, притежавани или използвани от публични органи (национални, регионални и общински), задължението влиза в сила от 1 януари 2028 г. Това предвижда преразгледаната Директива за енергийните характеристики на сградите, приета от Европейския парламент преди дни.

Сграда с нулеви емисии е сграда с много високи енергийни характеристики, която изисква нулево или много ниско количество енергия, генерира нулеви въглеродни емисии на място от изкопаеми горива и нулеви или много ниски експлоатационни емисии на парникови газове.

Ако заявлението за разрешение за строеж е подадено преди 1 януари 2030 за частните сгради и съответно преди 1 януари 2028 г. за сградите, използвани от публични органи, държавите членки могат да решат да не прилагат новите разпоредби.

Новите текстове ще заменят старата директива 2010/31/ЕС, която беше съществено променяна няколко пъти през годините. Страните от ЕС имат срок до две години да транспонират новата директива в своите законови, подзаконови и административни разпоредби. На сградния фонд се падат 40% от крайното потребление на енергия в Европейския съюз и 36% от свързаните с енергията емисии на парникови газове. Близо 75% от сградите в ЕС все още са енергийно неефективни.

Новите разпоредби следват целите на Парижкото споразумение за ограничаване на увеличението на средната глобална температура, както и на „Европейския зелен пакт“ за намаляване на нетните емисии на парникови газове.

До влизането в сила на новите изисквания, държавите членки трябва да гарантират, че всички нови сгради са поне с близко до нулево потребление на енергия и отговарят на минималните изисквания за енергийните характеристики. Всяка страна от ЕС следва да определи такива минимални изисквания – както на сградите, така и на сградните компоненти.

Съществуващите сгради в Европейския съюз следва да бъдат преобразувани в сгради с нулеви емисии до 2050 г.

Друга важна промяна е, че всички нови сгради в ЕС ще се проектират така, че да имат оптимален потенциал за генериране на слънчева енергия и да дават възможност за последващо разходоефективно инсталиране на слънчеви технологии. Това се прави, за да се намали потреблението на енергия от изкопаеми горива и да се увеличи употребата на енергия от възобновяеми източници.

Ако е технически подходящо и икономически и функционално осъществимо, държавите членки следва да гарантират разполагането на подходящи инсталации за слънчева енергия във всички нови жилищни сгради до 31 декември 2029 г.

В позицията на Европейския парламент се казва, че има различни варианти за покриване на енергийните нужди на сградите с нулеви емисии: енергия от възобновяеми източници, произведена на място или в близост, като слънчева термална енергия, геотермална енергия, слънчева фотоволтаична енергия, термопомпи, водноелектрическа енергия и биомаса, възобновяема енергия, доставяна от общности за енергия от възобновяеми източници, ефективно централно отопление и охлаждане, както и енергия от други източници без въглеродни емисии. Енергията, получена от изгарянето на възобновяеми горива, се счита за енергия от възобновяеми източници, произведена на място, когато изгарянето на възобновяемото гориво се извършва на място.

Новите правила може да не се прилагат за сградите, притежавани от въоръжените сили или служещи за целите на националната отбрана, за храмове и други религиозни обекти, за промишлени обекти, цехове и селскостопански сгради с ниско потребление на енергия, за сградите, които са с архитектурна или историческа стойност, както и за извънградски вили, които се използват по-малко от 4 месеца в годината.