ЕК създава Служба за AI, която ще разработва и регулира технологията

Службатаза ИИ има за цел да даде възможност за бъдещото разработване, внедряване и използване на ИИ по начин, който насърчава обществените и икономическите ползи и иновациите, като същевременно намалява рисковете

16:05 | 29 май 2024
Автор: Bloomberg TV Bulgaria
ЕК създава Служба за AI, която ще разработва и регулира технологията

През април 2021 г. Комисията предложи Законодателен акт на ЕС за изкуствения интелект и нов координиран план с държавите членки, за да се гарантират безопасността и основните права на хората и предприятията, като същевременно се засилят инвестициите и иновациите в държавите от ЕС. Законодателният акт на ЕС за изкуствения интелект беше предварително договорен от законодателите през декември 2023 г. и е първият в света всеобхватен закон за изкуствения интелект. Законодателният акт за изкуствения интелект следва да влезе в сила до края на юли 2024 г.

Днес ЕК разкри Службата за ИИ, създадена в рамките на Комисията. Службата за ИИ има за цел да даде възможност за бъдещото разработване, внедряване и използване на ИИ по начин, който насърчава обществените и икономическите ползи и иновациите, като същевременно намалява рисковете. Службата ще играе ключова роля в прилагането на Законодателния акт за ИИ, особено по отношение на моделите на ИИ с общо предназначение. Тя ще работи и за насърчаване на научните изследвания и иновациите в областта на надеждния ИИ и за позициониране на ЕС като лидер в международните дискусии.

Службата за ИИ се състои от:

  • Звено за регулиране и съответствие, което координира регулаторния подход за улесняване на еднаквото прилагане и изпълнение на Законодателния акт за ИИ в целия Съюз, като работи в тясно сътрудничество с държавите членки. Отделът ще допринася за разследванията и възможните нарушения, като администрира санкциите;
  • Звено за безопасност на ИИ, съсредоточено върху идентифицирането на системните рискове на много способни модели с общо предназначение, възможни мерки за смекчаване, както и подходи за оценка и изпитване;
  • Отдел за високи постижения в областта на ИИ и роботиката, който подкрепя и финансира научноизследователска и развойна дейност за насърчаване на екосистема за високи постижения. Координира инициативата GenAI4EU, като стимулира разработването на модели и тяхното интегриране в иновативни приложения;
  • Отдел „AI for Societal Good“ за проектиране и прилагане на международния ангажимент на Службата по ИИ в областта на ИИ за добро, като например метеорологично моделиране, диагностика на ракови заболявания и цифрови близнаци за възстановяване;
  • Отдел за иновации и координация на политиките в областта на ИИ, който наблюдава изпълнението на стратегията на ЕС за ИИ, наблюдава тенденциите и инвестициите, стимулира внедряването на ИИ чрез мрежа от европейски цифрови иновационни центрове и създаването на фабрики за ИИ, и насърчава иновативна екосистема чрез подкрепа за регулаторните лаборатории и изпитванията в реални условия.

Службата за ИИ ще бъде под ръководството на водещ научен съветник, за да гарантира високи научни постижения при оценяването на модели и иновативни подходи, както и съветник по международни въпроси, за да проследим ангажимента ни да работим в тясно сътрудничество с международните партньори в областта на надеждния ИИ.

Службата за ИИ ще наеме над 140 служители за изпълнението на своите задачи. Персоналът ще включва специалисти в областта на технологиите, административни асистенти, адвокати, специалисти по политики и икономисти.

Службата ще координира изготвянето на най-съвременни кодекси за поведение, ще провежда изпитвания и оценка на модели на ИИ с общо предназначение, ще изисква информация, както и ще налага санкции, когато е необходимо.

За да се гарантира добре информиран процес на вземане на решения, Службата ще си сътрудничи с държавите членки и по-широката експертна общност чрез специални форуми и експертни групи.

Службата за ИИ ще насърчава иновативна екосистема на ЕС за надежден ИИ. Тя ще допринесе за това, като предоставя консултации относно най-добрите практики и дава възможност за достъп до лаборатории в областта на ИИ, изпитвания в реални условия и други европейски структури за подкрепа на внедряването на ИИ. Тя ще подкрепя научноизследователски и иновационни дейности в областта на ИИ и роботиката и ще изпълнява инициативи като GenAI4EU, за да се гарантира, че моделите на ИИ с общо предназначение, произведени в Европа и обучени чрез суперкомпютри на ЕС, са прецизирани и интегрирани в нови приложения в цялата икономика, като по този начин се стимулират инвестициите.

И накрая, Службата за ИИ ще гарантира стратегически, съгласуван и ефективен европейски подход към ИИ на международно равнище, който ще се превърне в глобална отправна точка.

Организационните промени ще влязат в сила на 16 юни. Първото заседание на Съвета по ИИ следва да се проведе до края на юни.