Йелън: Уместна предпазливост

Прогнозата е за 0,9% лихва до края на 2016

15:51 | 17 март 2016
Автор: Валери Ценков
Йелън: Уместна предпазливост

Комитетът реши да запази целевия диапазон за лихвения процент по средствата в резерва. Това решение частично отразява влиянието върху американската икономика на световните финансови и икономически събития, за които говорих току-що. В допълнение, предпазливите действия и премахването на регулаторните улеснения в момента ще ни позволи да се уверим в това, че пазарът на труда продължава да укрепва, въпреки международните рискове. Такава предпазливост е уместна, като се вземе предвид, че краткосрочните лихвени проценти са близо до нулата, което означава, че паричната политика има по-големи възможности да реагира на положителни и отрицателни промени в бъдеще.

Както отбелязахме в изявлението си, Комитетът очаква икономическите условия да се развият по начин, който предполага единствено постепенно нарастване на лихвените проценти. Лихвените проценти по фондовете в резерва ще останат известно време под нивата, които се очаква да преобладават в по-далечна перспектива. Това очакване съответства на възгледа, че неутралните номинални лихвени проценти по средствата в резерва, дефинирани като стойността на лихвите по средствата в резерва, които нито ще се увеличават, нито ще намаляват, ако икономиката работи близо до потенциала си, в момента е на исторически ниско ниво и вероятно ще нараства постепенно във времето. Ниското ниво на лихвата по средствата в резерва може частично да се дължи на редица трайни икономически пречки които обременяват съвкупното търсене, включително събития извън страната, сдържания темп на образуване на домакинства и слабия ръст на производителността. Налице е значителна несигурност по отношение развитието на неутралната лихва по средствата в резерва. Но ако тези пречки намалят тежестта си, каквито са нашите очаквания, то неутралните лихвени проценти по средствата в резерва трябва също постепенно да се покачат. Това мнение е индиректно отразено в прогнозите на участниците за подходящата монетарна политика.

Средната прогноза за лихвения процент по средствата в резерва нараства постепенно до 0,9% по-късно през тази година и до 1,9% през следващата година. Тъй като се предвижа факторите, които ограничават ръста на икономиката да продължат да отслабват във времето, средното ниво на лихвения процент може да достигне 3% до края на 2018, близо до дългосрочното си нормално ниво.

Ако направим сравнение с предвижданията направени през декември, средният път за повишение е с половин процент по-малко за тази и следващата година. Средният дългосрочен лихвен процент по средствата в резерва също беше преразгледан в посока надолу. С други думи, в момента повечето членове на Комитета очакват, че постигането на икономически резултати близо до тези, прогнозирани през декември, налага също и не толкова стръмно движение на лихвените проценти, колкото предвижданото по това време.