ЕЦБ може да ревизира пандемичния портфейл облигации

Кристин Лагард, президент на ЕЦБ

14:30 | 28 ноември 2023
Преводач: Мария Попова

 

С подобряването на данните, свързани с климата, работим и за по-нататъшното усъвършенстване на нашите макроикономически модели, анализи на сценарии и оценка на риска. Това ни помага да отчитаме по-добре климатичните рискове и последиците, които може да има преходът към въглеродно неутрална икономика.

Тъй като това е от значение за основния ни мандат, работим и за по-добро отчитане на свързания с климата финансов риск в баланса на Евросистемата. По този начин следваме и вторичната си цел, като подкрепяме зеления преход на икономиката в съответствие с целите на ЕС за неутралност по отношение на климата.

При провеждането на паричната ни политика например насочващите ни дейности спомогнаха за декарбонизиране на притежаваните от нас корпоративни облигации и продължаваме да насочваме реинвестициите си по пандемичната програма за извънредни покупки на активи. Справката по нея е на гърба на страницата.

Наскоро приключихме едногодишния преглед на рамката за насочване и очакваме декарбонизацията на портфейлите ни от корпоративния сектор да продължи през 2023 и 2024 в посока, която подкрепя целите на Парижкото споразумение.

Съществуват три основни фактора, които движат този процес на декарбонизация.

Първо, ефективността на нашия подход за насочване.

Второ, обратното изкупуване на облигации с относително високо въглеродно въздействие.

И трето, виждаме, че емитентите на притежаваните от нас облигации работят активно за намаляване на въглеродния си отпечатък, което носи ползи за обществото като цяло.

След 2024 Управителният съвет се ангажира да обмисли начини за осигуряване на по-нататъшна декарбонизация на корпоративните ни портфейли по начин, който подкрепя целите на Парижкото споразумение, без да се засяга целта ни за ценова стабилност.

Ще продължим да преразглеждаме действията си в областта на климата, за да гарантираме, че те продължават да бъдат подходящи за целта, като се съсредоточим върху областите, в които рисковете са най-големи, а работата ни допринася най-много.

Тъй като навлизаме в нова ера на засилено геополитическо напрежение и разрастваща се климатична криза, трябва да увеличим усилията си, за да направим икономиките си по-устойчиви.

Напредъкът в екологичния преход, включително за ускоряване на енергийната независимост на Европа, е от съществено значение, тъй като ще намали вероятността от по-високи и по-нестабилни цени на енергията.

Задълбочаването на съюза на капиталовите пазари, постигането на споразумение за стабилна фискална рамка и премахването на регулаторните пречки са също толкова важни за насърчаване на инвестициите и ускоряване на развитието на възобновяемите енергийни източници.

ЕЦБ ще изиграе своята роля като на първо място като гарантира, че инфлацията ще се върне към нашата средносрочна цел от 2%.

Сега не е моментът да започваме да обявяваме победа. Трябва да останем внимателни към различните сили, влияещи върху инфлацията, и да сме твърдо фокусирани върху мандата си за ценова стабилност.