Големите фирми може да не правят отчети по МСС

Те могат да прилагат националните стандарти, които МФ предлага да се променят.

17:58 | 3 декември 2015
Автор: Димитър Баларев
снимка: Bloomberg TV Bulgaria
снимка: Bloomberg TV Bulgaria

Министерството за финансите пусна за обществено обсъждане проект на постановление, с което се изменят Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. Занапред те ще се наричат Национални счетоводни стандарти (НСС).

Измененията следват от предвидената в новия Закон за счетоводството възможност големите предприятия да не прилагат Международните счетоводни стандарти, а да се отчитат по НСС. Законът, заради който страната бе заплашена от наказателна процедура, бе приет на 24.11.2015. Според текстовете му само предприятията от обществен интерес като банките задължително прилагат международните стандарти. В групата влизат още публичните дружества, пенсионните фондове, застрахователите.

Промяната е станала преди второто четене, като е гласувано предложение на Менда Стоянова. В първоначалния проект се предвиждаше НСС да важат за малките и средни предприятия. Проблемът обаче е, че националните стандарти не са актуализирани, тъй като са били прилагани рядко.

С проекта на постановление на МС се предлага да се запълни тази празнина, като се променят два от стандартите - за изготвяне на финансови отчети и за консолидираните отчети.

Изготвен е и нов, несъществуващ до сега счетоводен стандарт - 42 за преминаване за първи път към национални счетоводни стандарти. Необходимостта от изготвянето му произтича от разпоредбите на новия Закон за счетоводството, предвиждащи възможността редица предприятия да преминат от прилагането на Международните счетоводни стандарти към Националните счетоводни стандарти. 

Законът за счетоводството въвежда и други новости. Определят се  четири категории предприятия – микро-, малки, средни и големи предприятия, и три групи предприятия – изцяло в съответствие с изискванията на директивата. За микропредприятията и малките предприятия се предоставят облекчения като: съставяне на съкратен баланс и съкратен отчет за приходите и разходите само по раздели.

От задължителен финансов одит се освобождават малките предприятия, които не надвишават следните показатели: балансова стойност на активите – 2 000 000 лв.; нетни приходи от продажби – 4 000 000 лв.; средна численост на персонала за отчетния период - 50 души.

Големи предприятия са тези, които към 31 декември на текущия отчетен период надвишават най-малко два от следните показатели: балансова стойност на активите - 38 000 000 лв.;  нетни приходи от продажби - 76 000 000 лв.;  средна численост на персонала за отчетния период - 250 души.