БНБ с аукцион за съкровищни облигации за 100 млн. лв.

Лихвата е 1,95%

16:01 | 14 март 2017
Автор: Александра Попова
Източник: Bloomberg Terminal
Източник: Bloomberg Terminal

На 20 март 2017 Българската народна банка ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност десет години и шест месеца (3 833 дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен процент, съобщи БНБ, цитирана от Investor.bg.

Емисията е с падеж 25 юли 2027. Министерство на финансите определи като номинална стойност на предложеното количество 100 млн. лева при 1,95% годишен лихвен процент. 

За дата на плащане е обявен 22 март 2017 година. 56 е броят на дните от датата на емисия (25 януари 2017) до датата на плащане (21 март 2017), за които се изчислява натрупаната лихва.

Първичните дилъри могат да участват в аукциона със състезателни поръчки както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти.

По решение на Министерството на финансите първичните дилъри могат да участват в аукциона и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава членка или в трета страна.

Съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 на сто към 50 на сто от общото предложено количество.