Оборотът на БФБ спада почти наполовина през първата четвърт на 2017

Българският фондов пазар остава на червено, но отчита 16% ръст на приходите

Снимка: Bloomberg TV България Снимка: Bloomberg TV България

Оборотът на регулиран пазар на финансови инструменти на БФБ - София през първото тримесечие на 2017 се свива с 49% спрямо предходните три месеца заради силен спад на оборота с акции. Това показва финансовият отчет на дружеството за първите три месеца от годината, който борсовият оператор публикува на сайта си, цитиран от Investor.bg.

Изтъргуваният обем на регулирания пазар достига 100 084 966 лв. към края на март. За сравнение, през четвъртото тримесечие той беше 194 529 121 лева, което представлява спад от близо 49%. Намалението се дължи на понижението на оборота с акции (без АДСИЦ) с 48%, с АДСИЦ - с 13% и с облигации - с 61%. Оборотът с останалите видове финансови инструменти също намалява, но в абсолютна стойност промяната не е толкова значителна.

Най-нисък е оборотът през февруари: 28,25 млн. лв., а най-висок е през март: 39,98 млн. лв

През първото тримесечие на тази година приходите от основна дейност на Българска фондова борса (БФБ-София) се увеличават с 16,26% на годишна база, което се дължи основно на увеличение на приходите от комисиони за сделки (32,69%) и такси за информационно обслужване (56,76%). Останалите приходни позиции отбелязват незначителен ръст или остават непроменени.

Към края на март 2016 е реализирана загуба от оперативна дейност в размер на 188 хил. лв., а през текущия период тя намалява до отрицателна стойност от 68 хил. лв. Като цяло загубата от оперативна дейност е в следствие на ниската стойност на приходите. Общият всеобхватен доход за годината се променя от отрицателна стойност от 138 хил. лева към 31 март 2016 до отрицателна стойност от 16 хил. лева в края на тримесечието.

Към края на отчетното първо тримесечие на 2017 нетният финансов резултат, реализиран от БФБ-София, е отрицателен в размер на 22 хил. лв., което се дължи главно на увеличението на приходите от основна дейност и спада на оперативните разходи, които обаче остават по-големи от приходите.

Сумата на активите към края на първото тримесечие на 2017 нараства с 1,21% спрямо стойността им в края на 2016.

Натрупаната печалба на дружеството в края на четвъртото тримесечие е 44 хил. лв., а към края на това тримесечие достига 22 хил. лв.Текущите задължения отбелязват ръст от 25,5%.

Пазарна капитализация

Пазарната капитализация на Българска фондова борса (БФБ-София) достига 10,39 млрд. лева в края на първото тримесечие на 2017, което представлява ръст от 7,3% в сравнение със стойността от 9,68 млрд. лева от началото на годината. Най-голям ръст - 16,46%, е отчетен в капитализацията на дружествата, търгувани на Сегмент акции Premium. При Сегмент АДСИЦ на Основен пазар ръстът е с 10,30%. При сегментите на Алтернативния пазар се наблюдава спад, макар и незначителен.

Изменение на индексите

Стойностите на всички индекси на БФБ-София се повишават през първото тримесечие. Най-голямо в процентно отношение е нарастването от над 12% в стойността на BGBX40. Равнопретегленият BGTR30 също увеличава стойността си с почти 10%, SOFIX нараства с 8,11%, а BGREIT- с близо 0,5%

Брой сделки

Броят сделки на регулирания пазар на финансови инструменти през първото тримесечие на 2017 достига 19 396. За сравнение, през предходното тримесечие той беше 23 265, което показва спад от 16,63%. Това се дължи основно на намалението с 52% на сделките с акции и спада в броя сделки с АДСИЦ с 14%. Най-висок е броят сделки през март: 8 143, а най-нисък е през февруари: 4 930 сделки

Отраслова структура на търговията

През първото тримесечие на 2017 на първо място в класацията по оборот с 48,5 млн. лв. е сектор „Финансови и застрахователни дейности“. Втори с оборот от 17,4 млн. лева е секторът „Преработваща промишленост“, който запазва второто си място от предходното тримесечие. Операции с недвижими имоти също задъэржа позицията си с оборот от 6,5 млн. лева. Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения е на четвърто място с оборот от 4,3 млн. лева. През текущото тримесечие Хотелиерство и ресторантьорство отстъпва петото място на Транспорт, складиране и пощи с оборот от 2,8 млн. лева.

Броят на емисиите финансови инструменти, допуснати до търговия на пазарите на БФБ-София към 31 декември 2016, е 425 и намалява до 423 в края на първото тримесечие. Спадът се дължи на делиствани емисии финансови инструменти.


 

Последни новини
Още от Пазари