Горанов прогнозира запазване на ръста на БВП от около 4% и през близките години

Толкова - 3,9-4%, ще бъде ръстът и тази година, прогнозира началникът на финансовото ведомство

Снимка: Bulgaria ON AIR Снимка: Bulgaria ON AIR

Ръстът на БВП през 2017 ще е между 3,9% и 4%. Увеличението в следващите години също ще е в този диапазон.

Тази прогноза бе направена от първия финансист в държавата – мин. Владислав Горанов по време на негово изказване пред бюджетната комисия в парламента.

„Още през май имаше плахи оптимистични очаквания, че растежът ще надхвърли прогнозите на правителството. Последните оценки на Министерството на финансите леко увеличават очакванията за реален растеж на икономиката през 2017“, предава думите на началника на финансовото ведомство репортер на Investor.bg.

Горанов също така допълни, че бюджетът засега върви добре и няма рискове за изпълнението на закона. Той припомни данните на финансовото министерство за консолидираната фискална програма към август 2017 - 23,3 млрд. лева приходи и помощи или 65,7% от годишните разчети. Данъчните и неданъчните приходи пък нараствали спрямо предходната година със 7,2% или 1,492 млрд. лв.

От данните, изнесени от министъра, се разбира, че постъпленията от помощи са на по-ниски нива. Това можем да отдадем на ударното приключване на европроекти през миналата година.

Данъчните приходи, включително от осигурителни вноски, са близо 20 млрд. лв. - 69,2% от планираните за годината приходи или с 8,4% повече спрямо август 2016. Благоприятното развитие при потреблението и пазара на труда са сред основните фактори за това.

Очертава се по-добро изпълнение на всички приходи, с изключение на помощите.

Приходите от корпоративни данъци, ДДС и косвени данъци, както и постъпленията от осигурителни вноски, ще надвишат разчетите за годината, каза Горанов като отбеляза усилията на приходните администрации.

Приходите от преки данъци са над 3,5 млрд. лв. или 70% от годишния план като нарастват с 8,4% спрямо същия период на миналата година. Косвените данъци са 9,6 млрд. лв. - близо 69% изпълнение или ръст на постъпленията от 5,5%.

От други данъци приходът е 765,8 млн. лв. - 77,3% от годишните разчети.

Приходите от социалните и здравноосигурителните вноски са приблизително 5,5 млрд. лв. или 68,5 на сто от разчетите. Тук е отчетен ръст от 14,3%, което зависи от нарастването на разходите за труд в икономиката и намаляването на безработицата.

Неданъчните приходи са 2,8 млрд. лв. - 60,7 на сто от годишните разчети. Приходите от помощи 994,8 млн. лв. или 37,6 на сто от планираните за годината. Разходите по КФП са 21,133 млрд. лв. - по-бавно темпо спрямо годишния план или 57,5 на сто изпълнение. Има значителен ръст спрямо разходите в края на август 2016 г., които тогава са били 19,7 млрд. лв.

В края на осмия месец на годината излишъкът пък е достигнал 2,151 млрд. лв. - около 2,2 на сто от прогнозния БВП.

В структурно отношение националният бюджет отчита подобрение спрямо същия период на 2016 заради ръста на данъчните и осигурителните приходи и заради влиянието върху салдото на някои забавени разходи на министерства и ведомства.Фискалният резерв е 11,6 млрд. лв., в това число 0,5 млрд. лв. вземания – т. е. ефективният резерв е 11,1 млрд. лв.

За деветмесечието Горанов очакваме леко свиване на излишъците през септември до 2,1% от прогнозния БВП.

Като цяло за 2017 той обобщи: „Със сигурност няма да имаме проблеми и необходимост от актуализация на бюджета“. Горанов очаква дефицит под 1,4% от БВП

Според него понциалът на икономиката ще бъде достигнат и ще се наложи „охлаждане“ - теза, която срещна отпор сред опозицията.  

Последни новини
Още от Новини