НСИ: Застрахователите отчитат 72 млн. лв. печалба за 2016

Печалбата на пенсионните дружества - 59 млн. лв., а на инвестиционните предприятия - 106 млн. лв.

Снимка: Pixabay Снимка: Pixabay

В Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2016 г. са представили 54 лицензирани застрахователи, с балансова стойност на активите към 31.12.2016 от 4 344 млн. лв. и реализиран оборот от 2 172 млн. лева.

През 2016 застрахователите отчитат положителен финансов резултат от дейността си в размер на 72 млн. лева. В животозастраховането е реализирана печалба от 32 млн. лв., а в общото застраховане - 40 млн. лева.

Пенсионноосигурителни дружества и пенсионни фондове през 2016 са с балансова стойност на активите към 31.12.2016 г. от 349 млн. лева., като дейност са развивали 9 пенсионноосигурителни дружества. Приходите от дейността им по текущи цени достига 184 млн. лв., а реализираната печалба е в размер на 59 млн. лева.

В НСИ отчет за дейността си през 2016 г. са представили всички 27 лицензирани пенсионни фонда, от които 18 по задължителното пенсионно осигуряване (9 универсални и 9 професионални) и 9 доброволни. Балансовата стойност на активите им към 31.12.2016 е 10 814 млн. лв., а инвестициите достигат 9 439 млн. лева.

Общият брой на осигурените лица в пенсионните фондове към 31.12.2016 е 4 461 754, а брутните постъпления от осигурителни вноски достигат 1 287 млн. лева.

Годишен отчет за дейността си през 2016 в НСИ са представили 249 специализирани инвестиционни предприятия (инвестиционни дружества, инвестиционни посредници, управляващи дружества, договорни фондове и акционерни дружества със специална инвестиционна цел) с обща балансова стойност на активите към 31.12.2016 от 9 706 млн. лева. Получените чужди активи (ценни книжа и парични средства на клиенти) са в размер на 6 835 млн. лева.

Финансовите приходи на специализираните инвестиционни предприятия през 2016 възлизат на 875 млн. лв., а финансовият резултат за годината е печалба от 106 млн. лева.

По предварителни данни сдруженията и фондациите, представили годишен отчет за дейността си през 2016 в НСИ, са 9 926. Балансовата стойност на активите им към 31.12.2016 е в размер на 1 049 млн. лева.

Приходите от нестопанска дейност на тези предприятия през 2016 са 557 млн. лв., а приходите от регламентирана дейност са 529 млн. лева.

Членовете на сдруженията и фондациите към 31.12.2016 са 1 855 103, като от тях юридическите лица са 145 443, а физическите - 1 709 660. В тях работят 56 950 доброволни сътрудници, които са отработили 1 448 850 часа.

 

Последни новини
Още от Новини