Близо 23,5 млрд. евро преки чуждестранни инвестиции за 2016

НСИ отчита ръст от 1,4% спрямо 2015

Снимка: freeimages.com Снимка: freeimages.com

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2016 възлизат на 23 491 млн. евро, което е с 1,4% повече в сравнение с 2015 година. Това сочат предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ), огласени днес.  

През 2016 най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността - 10 139 млн. евро, и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) - 5 887 млн. евро. Тези две дейности заедно формират 68,2% от общия обем на ПЧИ, а относителният им дял нараства общо с 1,3 пункта спрямо предходната година. В сектор „Строителство” преките чуждестранни инвестиции са 608 млн. евро, или с 19,4% по-малко в сравнение с 2015 година.

Дълготрайни материални активи

По предварителни данни през 2016 разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката са 17 619 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 16,9%.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор - 5 638 млн. лв., и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) - 4 744 млн. лева. През 2016 тези сектори заедно формират 58,9% от общия обем разходи за ДМА. В сектор „Строителство” инвестициите за ДМА са 1 083 млн. лв. и са с 28,5%  по-малко в сравнение с 2015.

През 2016 е регистрирана промяна и в структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по видове. Относителният дял на направените инвестиции за сгради, строителни съоръжения и конструкции намалява с 8,8 пункта в сравнение с предходната година и достига 31,9%. Същевременно нарастват вложените средства за машини, производствено оборудване и апаратура - с 4,9 пункта, за закупуване на земя - с 2 пункта, и за транспортни средства - с 2 пункта, които формират съответно 34,3, 8,7 и 14,5% от общия обем инвестиции в ДМА.

Последни новини
Още от Новини