С търговия и услуги са заети над 60% от работещите в нефинансови компании в България

Промишлените предприятия в страната са 10,2% от всички нефинансови фирми

Снимка: Freeimages.com Снимка: Freeimages.com

По предварителни данни в Националния статистически институт (НСИ) продукцията, произведена от нефинансовите предприятия в България през 2016 е в размер на 137,14 млрд. лв., като добавената стойност е 48,56 млрд. лв. Предприятията, отчели дейността си и на базата на които стъпва статистиката на института са близо 335 хиляди, а в тях са заети 1 966 554 души. 

Промишленост

От всички предприятия 34 178 са заети в промишлеността или 10,2% от нефинансовите предприятия в България. 

През 2016 произведената продукция от промишлените предприятия по текущи цени е на стойност 66 376 млн. лв., или 48,4% от общия обем на продукцията на нефинансовите предприятия.

Спрямо 2015 измененията в структурата по сектори са незначителни. Относителният дял на сектор „Преработваща промишленост“ нараства с 0,5 пункта и достига 82,5% от произведената продукция в промишлеността за сметка на намалението в сектор „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ с 0,4 пункта (до 11,5%) и в сектор „Добивна промишленост“ с 0,1 пункта (до 3,8%).

Делът на сектор „Доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” остава непроменен - 2,2%.

По предварителни данни през 2016 добавената стойност по факторни разходи в промишлеността възлиза на 19 271 млн. лв. по текущи цени, или 39,7% от общата добавена стойност на нефинансовите предприятия.

Заетите лица в промишлените предприятия през 2016 са 639 168, или 32,5% от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия.

Строителство

Годишен отчет за дейността си през 2016 са представили 19 513 строителни предприятия, или 5,8% от общия брой на отчетените нефинансови предприятия в НСИ.

През 2016 в строителния сектор е произведена продукция на стойност 11 548 млн. лв. по текущи цени, или 8,4% от общия обем на продукцията на нефинансовите предприятия. Структурата на произведената продукция в сектор „Строителство“ през 2016 се променя чувствително - делът на строителството на сгради нараства с 9,4 пункта до 38,6%, както и този на специализираните строителни дейности - с 5,3 пункта. Същевременно относителният дял на строителството на съоръжения намалява до 36,8%.

През 2016 добавената стойност по факторни разходи в сектор „Строителство“ възлиза на 2 697 млн. лв. по текущи цени, или 5,6% от общата добавена стойност на нефинансовите предприятия.

Броят на заетите лица в строителния сектор през 2016 е 142 570 и формира 7,3% от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия.

Търговия

Годишен отчет за дейността си през 2016 в НСИ, по предварителни данни, са представили 140 425 търговски предприятия, или 41,8% от общия брой на отчетените нефинансови предприятия.

През 2016 в търговския сектор е произведена продукция на стойност 20 946 млн. лв. по текущи цени, която формира 15,3% от общия обем на продукцията на нефинансовите предприятия.

По предварителни данни през 2016 добавената стойност по факторни разходи в търговския сектор възлиза на 10 359 млн. лв. по текущи цени, или 21,3% от общата добавена стойност на нефинансовите предприятия. В сравнение с предходната година в структурата на добавената стойност нараства делът на търговията на дребно с 1,9 пункта, като достига 34,2%. Относителният дял на търговията на едро намалява с 2,1 пункта до 57%, а делът на търговията с автомобили и мотоциклети нараства с 0,2 пункта.

През 2016 в търговския сектор работят 511 690 заети лица, които съставляват 26% от общия брой заети в нефинансовите предприятия.

Услуги

Годишен отчет за дейността си през 2016 по предварителни данни, са представили 141 686 предприятия от сектора на услугите, или 42,2% от общия брой на отчетените нефинансови предприятия в НСИ.

В сектора на услугите през 2016 е произведена продукция на стойност 38 269 млн. лв. по текущи цени, която формира 27,9% от общия обем на продукцията на нефинансовите предприятия. Спрямо 2015 структурата на произведената продукция по сектори се променя, като относителният дял на сектор „Професионални дейности и научни изследвания” намалява с 1,9 пункта до 16,2%, а делът на сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” нараства с 0,6 пункта и достига 21,9%. Делът на всички останали дейности се променя незначително или запазва нивото си от предходната година.

По предварителни данни през 2016 добавената стойност по факторни разходи в сектора на услугите възлиза на 16 239 млн. лв. по текущи цени, или 33,4% от общата добавена стойност на нефинансовите предприятия.

През 2016 по предварителни данни в сектора на услугите броят на заетите лица достига 673 126, като формира 34,2% от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия.

 

Последни новини
Още от Новини