Ръст на наетите лица към края на юни

Средната брутна заплата за юни е 1 027 лв.

Снимка: Pixabay Снимка: Pixabay

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2017 нарастват с 63.4 хил., или с 2.8%, спрямо края на март 2017, като достигат 2.34 милиона.

Спрямо края на първото тримесечие на 2017 най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности със сезонен характер „Хотелиерство и ресторантьорство” - с 44.9%, „Култура, спорт и развлечения”- с 11.9%, и „Селско, горско и рибно стопанство” - със 7.3%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Образование” - с 3.0%.

Средната брутна месечна работна заплата за април 2017 е 1 060 лв., за май - 1 035 лв., и за юни - 1 027 лева. През второто тримесечие на 2017 средната месечна работна заплата e 1 040 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2017 с 3.4%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са: „Финансови и застрахователни дейности ” - със 7.6%, и „Строителство” и „Добивна промишленост” - по 7.3%.

 Средна брутна работна заплата общо за страната по месеци, НСИ: 

През второто тримесечие на 2017 средната месечна работна заплата нараства с 9.9% спрямо второто тримесечие на 2016, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти” - с 16.0%, „Административни и спомагателни дейности” - с 13.4%, и „Професионални дейности и научни изследвания” - с 13.2%.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2017 в обществения сектор нараства с 8.1%, а в частния - с 10.6%.

 

Средна брутна месечна работна заплата по форми на собственост, НСИ: 

 

 

 

Последни новини
Още от Новини