160 млн. лв. просрочени задължения на българските общини

43,52% е средният приход на общините в републиканския бюджет

Снимка: Pixabay Снимка: Pixabay

Средният дял на приходите в българските общини в общите постъпления за страната се запазва на относително постоянно равнище от 43,52%. Това сочи анализът на данните в края на второто тримесечие на 2017 спрямо края на 2016, както и спрямо същия период на 2016, съобщават от Министерството на финансите. 

Този дял през същия период на миналата година е бил 44,52%, а в края на 2016 - 40,7%. 

"Приходите превишават разходите към края на второто тримесечие на 2017 при 26,4 % от общините (при 70 общини), идентично със същия период на миналата година (при 73 общини и 27,5 %), но към края на 2016 този резултат е факт само при 10 % (26 общини)".

По данни на министерството броят на общините, които отчитат дял на приходите от общите постъпления, по-висок от средния за страната, също не се променя значително и в трите разглеждани периода. "Наличните в края на юни 2017 задължения за разходи към годишния размер на разходите на общините достига 4,8 % (при 5,5 % към 30.06.2016 и 8,4 % към 31.12.2016). Броят на общините, превишаващи средните нива за страната, е 75 (при 83 за същия период на миналата година и 70 към края на 2016). Към 30.06.2017 в 27 общини задълженията за разходи към годишния размер на разходите превишава 15 на сто (при 32 общини за същия период на миналата година и 37 в края на 2016)".

"Като цяло, приходите на общините са около 40% от общия размер на постъпленията им (приходи и трансфери), като делът на общините с равнище на този показател над средното за страната е 15 % (около 40 общини)".

Просрочените задължения на общините към 30.06.2017 са в размер на 160,3 млн. лв., в т.ч. по бюджета на общините 149,5 млн. лева".

Просрочените задължения по бюджетите на общините са формирани от 142 общини (53,6 % от общия брой общини). Над 46 % (123 общини) завършват второто тримесечие на 2017 без просрочени задължения в бюджета. Сравнено със същия период на миналата година, намаление на просрочените задължения отчитат 40 % (105 общини), като общият размер на намалението, реализирано от тях, е 36,6 млн. лв.

В същото време 56 общини (21 % от всичките) увеличават просрочените си задължения в рамките на една година общо със 17,8 млн. лв. Само 2 общини (Генерал Тошево и Нови пазар) запазват размера на просрочените си задължения без изменение в рамките на последната година. В делегираните от държавата дейности просрочените задължения са в размер на 4,6 млн. лв. и, както обикновено, съставляват около 3,0 % от размера на просрочените задължения в бюджета.

"Общинският дълг и общинските гаранции към 30.06.2017 възлизат на 1 231,0 млн. лв., в т.ч 555,5 млн. лв. вътрешен (45,1 %) и 675,5 млн. лв. външен дълг (дългът на Столична община формира 51,8 % от общия размер на дълга). Спрямо края на 2016, размерът на общинския дълг и общинските гаранции намалява с 21,7 млн. лв., което се дължи на намаление на размера на вътрешните заеми с 20,5 млн. лв. и на намаление на размера на външните заеми с 1,2 млн. лв".

От началото на 2017, на основание чл. 130е, ал. 4 във връзка с чл. 130ж от ЗПФ, министърът на финансите е съгласувал планове за финансово оздравяване на 6 общини – Перник, Белово, Тетевен, Септември, Велинград и Сливен. Планът на община Сливен е съгласуван през месец май 2017, когато на общината е предоставен и заем за финансово оздравяване, поради което на този етап не може да се даде категорична оценка на наблюдаваните показатели и финансово състояние на тази община, уточняват от финансовото ведомство. "Общият финансов ефект от оздравителните планове следва да се реализира ефективно в края на периода 2017 – 2019".

Усилията на Министерството на финансите продължават и през следващите тримесечия в посока да се подобри и ефективността на управление на общинските разходи, заедно с положителната тенденция за подобряване на приходната част в общинските бюджети. Препоръчително е общините да приемат и изпълняват оздравителни планове при наличие не само на три или повече от показателите по чл. 130а от ЗПФ, но и при индикации за достигане на критичните стойности по един или повече от всички наблюдавани показатели. Така те ще преодолеят и елиминират своевременно риска да нарушат фискалните правила и параметри по ЗПФ, които през 2017 г. са задължителни за общините, след тригодишния преходен период, необходим за привеждане в съответствие с изискванията на закона, подчертават от министерството на финансите. 

Последни новини
Още от Новини