За първи път от създаването си София Тех Парк отчете печалба

От създаването си през 2012 компанията отчиташе негативен баланс

Снимка: София Тех Парк Снимка: София Тех Парк

София Тех Парк АД излиза на печалба за първи път от създаването си с резултат от 1,038 млн. лв. за полугодието на 2017, спрямо загуба от 4,29 млн. лв. за същия период на 2016, показва отчетът на дружеството, цитиран от Investor.bg.

Резултатът е вследствие на печалба от сделки с имоти за 4,67 млн. лв. през изминалото полугодие, спрямо 3,83 млн. лв. за същия период на 2016.

Сделката с недвижим имот е всъщност учреденото на 25 април 2017 възмездно право на строеж на Фракинус инвестмънт ООД.

Еднократният ефект от сделката с Фракинус инвестмънт ООД покрива оперативната загуба от 7,61 млн. лв. за полугодието на 2017. Тя идва от разходи за амортизации с 5,56 млн. лв., разходи за членски внос с 1,09 млн. лв., разходи за външни услуги с 640 хил. лв.

Приходите са от наеми в размер на 410 хил. лв.  Другите приходи са от финансирания по оперативни програми за 4,45 млн. лв.

Така София Тех Парк има собствен капитал от 51,23 млн. лв. към 30 юни 2017, при непокрита загуба от 13,5 млн. лв. и основен капитал от 64,76 млн. лв. Общите активи са на стойност 115,6 млн. лв., от които 97,5 млн. лв. са инвестиционни имоти, 9,7 млн. лв. са имоти, машини и съоръжения, и 2,4 млн. лв. са оборудване в процес на изграждане.

Загубата за първото тримесечие на 2017 беше 2,72 млн. лв.  Загубата за цялата 2016 възлезе на 2,15 млн. лв., а за 2015 бе 3,44 млн. лв.

Последни новини
Още от Новини