Сметната палтата върна отчета на СУ, посочи съществени отклонения

Едно от нарушенията е неколкократно прехвъряне на лимита на кешовите плащания от страна на образователната институция

Снимка: Wikipedia Снимка: Wikipedia

Сметната палата отказа да завери отчета на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за 2016, съобщава Investor.bg. Според одиторите отчетът не дава вярна и честна представа за финансовото състояние и имуществото към 31 декември 2016.

Одитната институция информира, че от 2012 насам наблюдава повтарящи се съществени отклонения при проверките на университета. Откази за заверка е имало и през 2014 и 2016, а  с резерви са заверени отчетите за 2012, 2013 и 2015.

В университета не е осигурена идентичност на информацията между различните бази данни. Има риск част от активите като компютри и инвентар и други да не се водят на отчет, се казва в съобщението на одиторите. Те дават пример с разминавания по сметките „Компютри и хардуерно оборудване“ и „Други машини, съоръжения, оборудване“.

Според съобщението не е спазен редът за отчитане на операциите в системата на електронни бюджетни разплащания – СЕБРА. По този начин могат да се отлагат плащания на приоритетни разходи за сметка на други.

Таван на кеша? Няма такова нещо

Одиторите твърдят, че се нарушава и Законът за ограничаването на плащанията в брой.

През 2016 продължава практиката с парични средства от касата на  Ректората, получени в брой, а не по банков път, да се:възстановяват гаранции за участие в процедури по  ЗОП, изплащат многократно служебни  аванси на стойност над 10 хил. лв. и внасят суми по банковите сметки  на доставчици на стойност над 10 хил. лв.

В брой е платен и недвижим имот - вилна еднофамилна сграда в Черноморец, на стойност 58 725 лв., което е грубо нарушение на закона, казва Сметната палата.

В Университетското издателство с печатница в края на всеки месец касовата наличност е предоставяна на материално-отговорното лице като служебен аванс. В първия ден на следващия месец сумата е възстановявана в касата. Така е избягвано задължителното й внасяне по банковата сметка.

Получените средства по европроекти са осчетоводени в група „Бюджет“.

Съгласно споразумения от 2014 до 2016 между ректора и директора на Научноизследователския сектор (НИС), от валутната сметка на НИС в БНБ са предоставени заемообразно 4 млн. лв. на Софийския университет  за покриване на временен недостиг за заплати и за други текущи разходи.

Произходът на средствата е от авансови преводи по международни програми и европроекти, както и по договори с чуждестранни фирми, които се изпълняват от НИС. Към края на 2016 на НИС не са възстановени 3,1 млн. лв., въпреки необходимостта от средства за изпълнението на проектите на института.

Използването  на целевите средства за други цели възпрепятства плащането на разходи по международни проекти и създава предпоставки за налагане на финансови корекции и наказателни лихви, предупреждават одиторите.

Препоръките

Сметната палата е проверила и как са изпълнени препоръките й след одитния доклад за периода от 1 януари 2013 г. до 30 юни 2015.  Докладът е публикуван през лятото на 2016, а проверката за препоръките приключи сега.

Дадени са 37 препоръки. От тях  22 са изпълнени, а 15 са неизпълнени, изпълнени частично или в процес на изпълнение.

Като пример за пропуски одиторите посочват, че не са предприети действия за  освобождаване на имоти – държавна  собственост от наематели, чиито  договори за наем са изтекли  и те продължават да ползват имотите без да плащат наем и разходи за консумативи. Не са предприети действия за събиране на дължимите суми.

Не е създадена отделна отчетност за получените дарения във валута, което не позволява мониторинг и контрол при събирането и изразходването на дарените средства в съответствие с волята на дарителя.

Сметната палата дава шест месеца срок за изпълнение на препоръките и отново започва проверка.

Последни новини
Още от Новини