Народното събрание подкрепи мерките за стимулиране на капиталовия пазар

На първо четене бяха приети промените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Снимка: Freeimages.com Снимка: Freeimages.com

Парламентът одобри промени за стимулиране на капиталовия пазар, като в подкрепа на измененията гласуваха депутати от всички парламентарни групи, пише Investor.bg. В доклада на парламентарната Комисия по бюджет и финанси се посочва, че промените целят да се постигне развитие на стабилен капиталов пазар в страната, както и да се преодолеят проблеми в практиката по прилагането на закона.​

Промените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, внесени от Делян Добрев и Данаил Кирилов от ГЕРБ, бяха приети на първо четене. От гласувалите 125 народни представители 122 бяха "за", а трима се въздържаха. 

В уредбата на публичното предлагане на ценни книжа и допускането им до търговия на регулиран пазар се предлага промяна в дефиницията за публично предлагане на ценни книжа. Също така с предлаганите промени се увеличава броят на лицата, до които се предоставя информацията за предлагане на ценни книжа, от 100 на 150 за непублична емисия.

Предвижда се въвеждане на ново изключение от задължението за публикуване на проспект за емисии ценни книжа, чиято обща стойност в рамките на ЕС е по-малка от левовата равностойност на 1 млн. евро, като прагът се изчислява за период от 12 месеца. Намалява се срокът за разглеждане и произнасяне на КФН по заявления за потвърждаване на проспекти на емитенти, които нямат ценни книжа, допуснати до търговия на регулиран пазар, и не са предлагали публично ценни книжа, като по този начин се улеснява достъпът на дружествата до регулиран пазар. 

Предвиждат се няколко промени, свързани с Фонда за компенсиране на инвеститорите. Предлага се в управителния му съвет да се включи и един представител на асоциацията на управляващите дружества. Целта е така да се осигури представителство в управлението на фонда на всички лица, които са задължени да правят вноски в него за компенсиране на инвеститорите.

Предвижда се разширяване на хипотезите, при които се изплащат компенсации на клиентите на инвестиционния посредник от Фонда за компенсиране на инвеститорите. Предлага се да бъде освободен фондът от заплащане на корпоративен данък за дейностите по възстановяване и преструктуриране на инвестиционни посредници.

Правят се промени и в уредбата на първичното публично предлагане на облигации и допускането им до търговия на регулиран пазар, както и в уредбата на публичните дружества.

Очаквани последици от приемането на законопроекта са облекчаване на нормативната регулация, съкращаване на сроковете за произнасяне на надзорния орган по някои административни производства, по-голяма прозрачност на капиталовия пазар и по-ефективна защита на инвеститорите, се посочва в доклада на Комисията по икономическа политика и туризъм.

БСП ще подкрепи законопроекта, заяви Драгомир Стойнев. По думите му философията на законопроекта е добра. "Крайно време е да се даде едно модерно законодателство, което да подкрепи българските предприятия", коментира той. По думите му промените ще доведат до по-голяма прозрачност.

Последни новини
Още от Новини