Безработицата в България спада до 6,7%

От общия брой на безработните лица 34,3 хил., или 15,9%, търсят първа работа

Снимка: Pixabay Снимка: Pixabay

Коефициентът на безработица достига 6,7% през четвъртото тримесечие на 2016. На годишна база броят на безработните намалява с 46,1 хил., а коефициентът на безработица - с 1,2 процентни пункта, сочат данните на Националния статистически институт, предаде Investor.bg

От всички безработни 14,8% са с висше образование, 50,4% - със средно, и 34,8% - с основно или по-ниско образование. Коефициентът на безработица за тези степени на образование е съответно 3,1%, 5,9% и 20,2%. 

Към края на декември 2016 продължително безработни (от една или повече години) са 124,4 хил., или 57,9% от всички безработни. Коефициентът на продължителна безработица е 3,9%, като в сравнение със съответното тримесечие на 2015 намалява с 0,8 процентни пункта.

От общия брой на безработните лица 34,3 хил., или 15,9%, търсят първа работа. 

Безработицата сред младежите е 12,4%, като в сравнение с четвъртото тримесечие на 2015 стойността на този коефициент е по-ниска с 2,1 процентни пункта.

През октомври-декември 2016 общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години е 3 млн., като в сравнение със същото тримесечие на 2015 намалява с 0,5 процентни пункта.

За посочения период 63,6% от заетите работят в сектора на услугите, като броят им достига 1,9 милиона души. В индустрията са заети 905 хил. души, (30,1% от всички заети лица), а в селското, горското и рибното стопанство – 189 хил., или 6,3% от заетите лица.

От всички заети 3,5% (105,1 хил.) са работодатели, 7,4% (222,2 хил.) - самостоятелно заети лица (без наети), 88,6% (2 662,3 хил.) - наети лица, и 0,5% (16,3 хил.) - неплатени семейни работници. От наетите лица 1974.0 хил. (74.1%) работят в частния сектор, а 688,3 хил. (25,9%) - в обществения.

От всички наети лица 97 хил., или 3,6%, са с временна работа.

През четвъртото тримесечие на 2016 заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 2,94 милиона. Коефициентът на заетост сред тази част от населението е 63,4%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 37,2%. А при тези на възраст 20 - 64 навършени години е 67,7%. Спрямо четвъртото тримесечие на 2015 този коефициент намалява с 0,4 процентни пункта.

Заетите на възраст 55 - 64 навършени години са 537,6 хил., или 54,7% от населението в същата възрастова група, като на годишна база коефициентът на заетост намалява с 0,7 процентни пункта.

Последни новини
Още от Новини