МФ: Очаква се излишък за 2016 в размер на 1,6% от БВП

Салдото по консолидираната фискална програма - положително за пръв път от 2008

Снимка: Velko Angelov/Bloomberg Снимка: Velko Angelov/Bloomberg

Очаква се салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа за 2016 да бъде положително за първи път след 2008, сочат прогнозите на Министерството на финансите (МФ), огласени днес, 30.12.2016, в прессъобщение на държавното ведомство.

Очаква се излишъкът по КФП да бъде в размер на около 1 508,6 млн. лв. (1,6% от прогнозния БВП). По този начин, освен спестения ресурс за финансиране на планирания с разчетите към ЗДБРБ за 2016 дефицит по КФП (в размер до 2% от прогнозния БВП), на разположение във фискалния резерв към края на 2016 остава и ресурсът от формирания бюджетен излишък за годината. Постигнатите резултати излъчват силен сигнал за водената последователна политика, насочена към осигуряване на устойчива фискална позиция в средносрочен хоризонт, заявяват от МФ.

Съпоставен с предходната година, относителният дял в БВП на бюджетното салдо по КФП се подобрява с 4,4 процентни пункта.

Основни параметри по КФП:

Приходите и помощите по КФП за 2016 се очаква да бъдат в размер на 33 944,6 млн. лв. (102,8% спрямо годишния разчет), като спрямо 2015 се отбелязва ръст от 1 745,1 млн. лева. Ръстът спрямо предходната година се дължи на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 2 494,1 млн. лв., докато грантовете от ЕС са по-ниски. Следва обаче да се отбележи, че постъпленията от помощи надвишават планираните с разчета за годината, като изпълнението спрямо плана е 113,9 процента, обясняват от МФ. 

В частта на приходите по националния бюджет най-значително е увеличението при постъпленията от данъци (с близо 2,1 млрд. лв.), като ръст се отчита при всички основни данъци и осигурителни вноски. Косвените данъци нарастват с близо 1,2 млрд. лева спрямо предходната година, като само приходите от ДДС нарастват с около 0,9 млрд. лева (11,5 на сто). Значителен ръст се отчита и при приходите от акцизи, социални и здравноосигурителни вноски, ДДФЛ, корпоративни данъци и други.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) за 2016 се очаква да бъдат в размер на 32 436,0 млн. лв., което е 93,2% от годишния разчет. В структурно отношение се очаква изпълнението на разходите по сметките за средства от ЕС да бъдат по-ниско спрямо планираното с разчетите за годината с около 2,0 млрд. лв., което е свързано с по-ниското усвояване в началния етап на проектите по оперативните програми и Програмата за развитието на селските райони за новия програмен период.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена за  2016 от централния бюджет, възлиза на 859,5 млн. лв., заявяват от министерството.

 

Последни новини
Още от Новини