Ръстът на българската икономика ще се забави до 2,5% през 2017

МФ публикува законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за 2017-2019

Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News

Приоритетите в Бюджет 2017 са фокусирани върху мерки, свързани с насърчаване на реформите в сектор „Образование“, поддържане на модерни и боеспособни въоръжени сили и развитие на отбранителните способности на страната, става ясно от прессъобщение на Министерство на финансите относно публикувания законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2017-2019. 

Сред останалите приоритети, заложени в законопроекта за Бюджет 2017, са подобряване функционирането на системата на здравеопазването, както и изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, посочва се още в прессъобщението. 

Министерство на финансите очаква реалният растеж на БВП да се запази на относително стабилни нива през прогнозния период. Оценките сочат, че през 2017 ръстът на българската икономика слабо ще се забави до 2,5%, а за периода 2018-2019 се очаква постепенното му ускоряване до 2,7%. Вътрешното търсене ще бъде водещо за растежа както по линия на потреблението, така и на инвестициите.

В актуализираната средносрочна бюджетна прогноза се запазват целите за дефицита за периода 2017-2019, съответно на 1,4%, 1,0% и 0,5% от БВП, заложени в пролетната средносрочна бюджетна прогноза.

Основна цел през периода 2017-2019 е провеждането на данъчна политика, насочена към повишаване на бюджетните приходи и намаляване на дела на сенчестата икономика, посочват още от Министерство на финансите, като подчертават, че ще бъде следвана политика на запазване на ниските нива на данъчно облагане при преките данъци и прехвърляне на данъчната тежест от преките към косвените данъци. Постигането на целта за изпълнение на бюджетните приходи е свързана с поддържането на устойчиво ниво на приходите при запазване на тежестта на данъчното облагане и очакван положителен ефект от засилените действия при администриране на приходите. 

Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2017-2019 предвижда увеличаване на размера на минималната работна заплата от 1 януари 2017 на 460 лв. и запазване на този размер за 2018 и 2019.

Осигурителната политика за периода 2017-2019 предвижда запазване на съотношенията на осигурителните вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване. За 2017 и 2018 ще се повиши размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” на ДОО с по един процентен пункт, като целта е да се намали недостигът от средства по бюджета на ДОО и субсидирането му от държавния бюджет. От 2017 е предвидено и увеличаване на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ за лицата по чл. 69 от КСО с 20 процентни пункта.

За реализиране на приоритетите в областта на образованието ще се изпълняват интегрирани мерки и действия за гарантиране на равен достъп до качествено образование и професионална подготовка и растеж, основан на знанието и науката и развитието на младите хора, и привличането на млади учители в системата на средното образование. 

Средствата за отбрана за следващата година няма да бъдат са по-ниски от размера на одобрения минимум за сектора на отбраната в съответствие с решението на Консултативния съвет за национална сигурност при Президента от 27 април 2015, като е осигурен ресурс за придобиване на авиационна техника и на многофункционални модулни патрулни кораби за Военноморските сили.

В областта на здравеопазването приоритетни направления и дейности остават спешната медицинска помощ, електронното здравеопазване, майчиното и детско здравеопазване, лечебните заведения за болнична помощ, както и лекарствената политика.

Вследствие на постигната фискална консолидация, нивото на публичен дълг е стабилизирано на ниско и устойчиво равнище, далеч под средното ниво за еврозоната и ЕС, както и Маастрихтския критерий за публичен дълг към БВП, като за 2017 не се предвижда емитиране на нов външен дълг в рамките на Глобалната средносрочна програма за емитиране на дълг на международните капиталови пазари.

Въз основа на допусканията и прогнозното нетно дългово финансиране за периода 2017-2019, съотношението държавен дълг към прогнозния БВП се очаква да бъде около 25% към края на периода, което се обуславя от подобрената бюджетна позиция на страната.

Пенсионната политика предвижда от 1 януари 2017 постепенно да се увеличава тежестта на една година осигурителен стаж в пенсионната формула с процент, равен или по-голям от процента определен по правилото на чл. 100 на КСО. За 2017 процентът за всяка година осигурителен стаж е 1,126 (2,4% увеличение). От 1 януари 2017 необходимият осигурителен стаж за придобиване право на пенсия се увеличава с по 2 месеца всяка година до достигане на 35 г. и 8 месеца за жените и 38 г. и 8 месеца за мъжете в 2019. 

 

Последни новини
Още от Новини