Разходите на работодателите за възнаграждения у нас с ръст от 7,3%

Разходите за труд като цяло растат със същия темп

Левове. снимка: Bloomberg Левове. снимка: Bloomberg

През второто тримесечие на 2016 общите разходи на работодателите за един отработен час на наетите от тях лица нарастват със 7,3% спрямо второто тримесечие на миналата година, сочат предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ):

Източник: НСИ*

Увеличението в индустрията е с 8,6%, в услугите - с 6,6%, и в строителството - с 6,7%.

Спрямо първото тримесечие на годината ръстът в общите разходи на работодателите за един отработен час се забавя. Към март ръстът на годишна база е в размер на 7,7%.
По икономически дейности през второто тримесечие на 2016 г. най-висок ръст на общите разходи за труд, спрямо същия период на предходната година, е регистриран в секторите „Операции с недвижими имоти” - с 12,2%, „Преработваща промишленост” - с 10,6%, и „Култура, спорт и развлечения” - с 9,2%.

Най-нисък ръст на общите разходи за труд е отчетен при „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” - с 0,8%, и „Хотелиерство и ресторантьорство” - с 1,6%.

Понижение на общите разходи за труд е регистрирано в сектор „Добивна промишленост” - с 0,3%.

За периода април-юни 2016 г. се увеличават, както разходите за възнаграждение за един отработен час, така и другите разходи (извън тези за възнаграждения) със 7,3% на годишна база.

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на 2015 варира от -0,5% за „Добивна промишленост” до 12% за „Операции с недвижими имоти”.

*Индексът  на  разходите  за  труд  е  краткосрочен  икономически  показател,  имащ  за  цел  да отразява тримесечното изменение на разходите на работодателите за един отработен час от наетите лица  по  трудово  или  служебно  правоотношение. За  изчисляването  му  се  използват  данни  от тримесечното извадково Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд.

Последни новини
Още от Новини